Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nissen een gevolg zijn van het feit, dat het organisme nog niet of niet meer in staat is de bloedverzorging der geslachtsorganen op een dusdanige wijze te regelen, als dat met de eischen der beginnende of eindigende functie overeenkomt.

Statistische bewerking van het materiaal mijner kliniek l) stelt mij in staat meer nauwkeurige gegevens te verschaffen omtrent den rijd, waarop de nadeelen van een verlaat begin der vrouwelijke voortplantingsfunctie het sterkst aan den dag treden: de kans bijvoorbeeld op verzakking der buikorganen is, wanneer de eerste bevalling om en nabij het 20ste levensjaar valt, gering; tot het 27ste jaar wordt de kans op dergelijke stoornissen langzaam grooter, daarna zeer snel. Vooral geldt dit voor vrouwen, welke gedwongen zijn inspannenden lichamelijken arbeid te verrichten.

Steeds weer zien we, dat slechts een in den bloei zijner jaren verkeerend vrouwelijk organisme een dusdanige mate van elasticiteit en arbeidsvermogen kan ten toon spreiden gedurende de zwangerschap, welke in dit opzicht als 't ware een voorbereidingstijd voor de bevalling voorstelt — dat het in staat is de bevalling te doorstaan, zonder geschaad te worden.

Daarna blijft ook de door die eerste bevalling ter juister tijd verkregen bijzondere geschiktheid voor den voortplantingsarbeid bestaan gedurende langen rijd en meerdere volgende bevallingen.

Maar de meerderheid der vrouwen krijgt eerst omstreeks haar 25ste jaar haar eerste kind en dus later dan met de oorspronkelijke bedoeling en inrichting der natuur en de optimale geschiktheid van haar organisme overeenkomt.

Wat hier nu in het bijzonder voor de eerste bevalling is aangetoond, kan men ook in het algemeen zeggen met het oog op den natuurlijken afloop en ordelijken gang van alle zaken, die met het voortplantingsleven samenhangen en ook van alle plichten, welke men daarmede op zich genomen heeft, m.a.w.

l) Sellheim, H. Zeitschrift ffli soziale Medizin, Saüglingsfütsorge trad Krankenhauswesen 1909, en Fetzet, Münchener Mechanische Wochenschrift No. 2. 1910.

Sluiten