Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepaaid gaat, aangezien de een steeds leeft ten koste van den ander.

Teiwille van de vorming en opvoeding eenei nieuwe generatie woidt telkens weer een soort wapenstilstand tusschen beide partijen gesloten, waarbij de balans der bij dezen op en neer golvenden strijd behaalde voor- en nadeelen wordt opgemaakt.

Een blijvende vrucht van alle proefnemingen van den menschelijken geest om ter wille zijner ontwikkeling zijn beschavingsgraad te verhoogen, is de gave om de quintessence van al het geërfde en verworvene over te dragen aan de nakomelingschap. Dat is tevens ook de factor, die den doorslag geeft!

De viouw fungeeit als legulatoi. Het moederschap is te vergelijken met een smeltkroes, waarin alle oude voimen veismolten worden en waaruit alle nieuwe worden gegoten.

Alleen dat houdt stand, wat voor haar rechterstoel kan bestaan.

Daarom is het dan ook de vrouw, die in alle voortplantingszaken den doorslag geeft — natuurlijk, het zij er nogmaals bijgevoegd om elk misverstand te voorkomen: alleen de vrouw, die zelf het pad der voortplanting betreedt.

Daarom heeft juist zij behoefte aan de meest intense verzorging en beschaving: zij toch wordt geroepen tot de zware taak, voor zichzelf en haar nakomelingschap tijdelijk 's levens onvermijdelijke dishaimonie te veizachten en den strijd tusschen voortplanting en ontwikkeling van het menschelijk geslacht vooi de komende generatie te beslechten dooi de theoietische beschouwingen over de mogelijkheid eener synthese van natuur en cultuur in daden om te zetten.

Daarom is de vrouw, welke zich aan haar voortplantingstaak wijdt, in staat om cultuurwaarden te scheppen en in zich op te nemen, evenwel slechts zooveel als haar natuur toelaat en voor zooverre zij niet öf haar voortplantingsvermogen inboet öf van haar overmatige en ondoelmatige presta-

Sluiten