Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intensiteit, welke, zooals men dat uitdrukken kan, niet over de drempelwaarde der aandacht komen. Zij laten echter hun indruk in het bewustzijn achter, en kunnen te zijner tijd ook een grooter intensiteit bereiken, en dan wel die drempelwaarde overschrijden. In het bewustzijn van het eigen lichaam is voortdurend een toestand van geringe psychophysische beweging, doordat doorloopend, nacht en dag, zintuigelijke gewaarwordingen uit het lichaam het bewustzijn bereiken. Deze gewaarwordingen zijn echter te weinig intensief dat wij ze opmerken; worden ze intensiever, b.v. bij ziektetoestanden, dan voelen we ze al gauw als pijn.

Maar ook uit de buitenwereld ontvangt het bewustzijn, voornamelijk over dag, doorloopend een groot aantal prikkels van geringe intensiteit. Wij zien en hooren een massa „zonder het te merken", en bewaren het in onze herinnering. Men kan een vergelijking maken tusschen het gezichtsveld, waarin veel gezien, maar slechts één punt tegelijk gefixeerd wordt, en spreken van een bewustzijnsveld, waarin slechts één ding tegelijk onze aandacht kan trekken, terwijl men een aantal dingen tegelijk gewaar wordt. Iedere waarneming kan na langer of korter tijd aanleiding geven tot een handeling, en zou dus, volgens de definitie van Bernheim, een voorbeeld worden van een suggestie. Een dergelijke ruime opvatting van het woord suggestie is niet vol te houden. Maar evenmin kan men, m. i., scherp aangeven waar men beginnen moet van suggestie te spreken.

Een invloed die van buiten op ons inwerkt, en, zonder dat~wij er ons rekenschap van geven, aanleiding geert tot een handeling;-!» nog niet zonder meer'"suggestie. Het komt mij voor dat daarvoor in den regel ook nog noodig is, dat achter den invloed die van buiten op ons inwerkt — achter het denkbeeld dat in onze hersenen ingevoerd wordt — een ander persoon staat, die deze inwerking veroorzaakt, en de er uit voortvloeiende handeling, verwekken wil. M. a. w. er is geen suggestie zonder opzet, al is dat opzet den verwekker der suggestie niet altijd bewust.

Wanneer wij den naam suggestie blijven behouden voor

Sluiten