Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldt nog meer vooi vrouwen dan voor mannen, niettegenstaande het feit, dat vrouwen meer praten. Een bekend psychiater zeide eens: „als er een man op mijn spreekuur komt, dan vertelt hij mij direct wat hij mij te zeggen heeft; een vrouw, die voor 't eerst komt, kan een uur lang tegen me praten, en heengaan, zonder datgene geuit te hebben wat ze wil dat ik weten zal. In den regel komt ze er pas den tweeden of derden keer mee voor den dag". Ook ik voel dat als een typisch verschil tusschen de twee sexen. Daarom zal een vrouw, hoewel zelf suggestiebeler dan een man, in 't algemeen meer dan hij trachten invloed uit te oefenen door middel van suggestie. Een man zegt meer rechtstreeks wat hij wil, en bereikt daardoor dikwijls minder» Maar wanneer twee menschen onder elkanders bekoring komen, en zij elkander in hun innigste gedachtenleven naderen, dan wordt de macht van het onuitspreekbare oneindig grooter, en komt er een psychisch contact, dat geen woorden noodig heeft en worden de denkbeelden van den een in het bewustzijn van den ander aanvaard, zonder critiek of tegenstand.

In het maatschappelijk leven kan het individu zich nooit geheel onttrekken aan den suggestieven invloed van het milieu waarin hij leeft. Ieder mensch staat tot op zekere hoogte onder de suggestie van allerlei begrippen die den volksaard uitmaken. Er is altijd een zekere mate van éénvormigheid tusschen de bewoners van éénzelfde landstreek: het spreken van een bepaald dialect, dat eenigszins afwijkt van een dialect uit een andere streek van hetzelfde land, is er een uiting van. Zoo is er ook een zekere éénvormigheid tusschen de verschillende menschen van éénzelfde geloof, éénzelfde politieke partij, éénzelfde vak van wetenschap etc. Men heeft zijn eigen oordeel, o ja. Maar de gemeenschappelijke eeredienst, de couranten van een bepaalde kleur, de wetenschappelijke litteratuur in eigen vak etc. — het zijn alle verspreiders van een aantal suggesties, die door voortdurend herhalen van hetzelfde, zij 't ook in andere vormen, zich op den duur in de hersens der menschen banen inslijpen, vaste associaties vormen, waar men in zijn doen en laten in hooge mate door

Sluiten