Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatbaardei voor en veel beter te leiden door krachtige suggestie, dan met het mooiste, zuiverste redeneeren. De minder ontwikkelde is gewoonlijk vasthoudend en kortzichtig; wanneer een hem vreemd denkbeeld onder zijne aandacht gebracht wordt, verzet hij er zich intuïtief tegen, en 't kost meestal eindelooze moeite hem te overtuigen ook van datgene, wat 't meest in zijn eigen belang zou zijn om te gelooven. Maar wanneer een denkbeeld ongemerkt, om zoo te zeggen buiten zijn medeweten, in zijn geest gebracht wordt, dan ontmoet het daar veel minder weerstand dan bij den meer ontwikkelde, die uiteraard een veel grooter aantal tegenassociaties tot zijn beschikking heeft. Maatregelen van algemeene strekking, op 't punt van hygiëne, kleeding, inrichting van de huishouding etc. ontmoeten altijd den grootsten weerstand bij de lagere klassen in de maatschappij, en toespraak, pogingen tot overtuiging en dergelijke hebben slechts bij enkelen succes. Bij de groote meerderheid wordt oneindig meer bereikt met suggestie. En de groote invloed, die bv. de geestelijkheid in t algemeen op plattelandsbewoners heeft, berust volstrekt niet in de eerste plaats op het godsdienstig respect van de menschen voOr hun zieleherder. Veel meer is hij te danken aan de wijze, waarop de geestelijken hun menschen door en door blijken te kennen, en in al hun doen en laten psychisch weten vast te houden. Deze invloed kan veel ten goede, en ongelukkig ook ten kwade.

Ook in de partijpolitiek speelt de suggestie een groote rol. Welke partij zou op de been kunnen blijven als zij alleen werkelijk overtuigde, logisch redeneerende leden had!

De groote massa, en hier vooral ook weer de minder ontwikkelden, komt onder den invloed van een of ander machtwoord, door een goed volkskenner uitgesproken, en gaat mee „op 't gevoel ". De groote massa van een volk is nooit uiterst radicaal of uiterst behoudend, maar vormt een kleurlooze middenstof, die dan eens met de ééne, dan eens met de andere leus meegaat. Het geheele politieke leven is ingericht op het beïnvloeden van de menschen, niet het meest door logische redenatie, die ze overtuigen moet, maar door

Sluiten