Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelijke orde, haar sans scrupules bij 't vernielen van anders eigendom — maar tevens met haar offervaardigheid, haar bereid zijn tot alles wat „de zaak" van haar eischt, heeft zij de Engelsche overheid gesteld voor vele problemen die opgelost moesten worden, die niet konden wachten. Toen zij, door haar vrijwillig hongerlijden, de regeering dwongen, velen van haar uit de gevangenis te ontslaan, zei „men" smalend: „zij overwinnen door 't respect van de regeering voor haar zwakheid". Dat is niet waar. Niet voor haar zwakheid — maar voor haar kracht. Heeft u wel eens vrijwillig honger geleden, geachte lezers en lezeressen? Het is niet zoo eenvoudig als 't er misschien uit ziet. En voor zijn overtuiging leven en sterven pleegt de doorsneestaatsburger ook niet zoo dagelijks te doen.

In ieder geval — in eenige jaren tijds hebben de suffragettes honderdduizenden, die nooit een gedachte aan vrouwenkiesrecht hadden gewijd, gedwongen er althans eens over te denken. Dat weet men nu tenminste: de eisch van kiesrecht voor vrouwen kan niet meer (zooals vroeger) met een wissel op de eeuwigheid worden afgedaan. Zoo is er een enorme suggestieve kracht van deze kiesrechtstrijdsters uitgegaan; en hebben zij menigeen er toe gebracht voorstander van vrouwenkiesrecht te worden, al was 't maar alleen, om des te harder op de methode en 't optreden der suffragettes te kunnen schelden. En ten slotte — welk pleidooi voor een goede zaak wordt eigenlijk in onze nette, welgeordende maatschappij gewonnen zonder geweld?

In de geneeskunde is de suggestie vele eeuwen lang de groote drijvende kracht geweest. Men noemde 't natuurlijk niet zoo, en gaf er zich amper rekenschap van wat suggestie is. Maar de genezingen door magie in oude en nieuwe tijden; de priestergeneeskunde van alle godsdiensten, door gebeden en godsdienstige ceremoniën; het bijgeloof der Christenen in de heilzame werkingen van de meest onbeschaamd vervalschte reliquien, door alle eeuwen heen van de Christelijke jaartelling; het duivelbannen en de kunst van kwakzalvers en mediums — wat is het alles eigenlijk anders dan verkapte

Sluiten