Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den hals hadden laten verbloeden. De jongen hield dit alles voor het gerecht vol, niettegenstaande de smeekingen en verwenschingen van zijn vader en twaalf andere beschuldigden. Het was duidelijk dat hij 't zelf geloofde, hoewel ten slotte zonneklaar bewezen werd, dat het geheele verhaal van a tot z gelogen was. Dit proces maakte grooten opgang en werd algemeen bekend, omdat de beschuldiging tegen de joden in 't algemeen natuurlijk van oneindig verder strekking is dan een zaak van een gewone moord zijn zou; maar stellig zijn er op soortgelijke wijze dikwijls valsche getuigenissen afgelegd, die volkomen te goeder trouw gegeven werden.

Ook bij 't vellen van een oordeel over degenen die een of ander misdrijf begaan hebben, moet rekening gehouden worden met de suggestibiliteit van den dader, om te kunnen uitmaken in hoeverre hij misschien slechts werktuig was in de handen van een krachtiger persoonlijkheid, door wien hem de daad ingegeven was. Ik herinner mij een moordzaak, die nog niet zoo lang geleden in ons land voor 't gerecht geweest is, en waarbij een zoon zijn vader vermoord had op instigatie van zijn moeder. In hoever men zoo iemand kan rekenen verantwoordelijk te zijn voor zijn daad, is een zaak die alleen door medisch onderzoek uit te maken is. TTioe meer het gebruikelijk worden zal om in 't algemeen bij / rechtszaken een onderzoek naar de geestvermogens der beschuldigden in te stellen, des te meer zal het blijken hoe i weinig het individu in 't algemeen uit eigen initiatief doet. Een suggestibiliteit, grooter dan het gemiddelde, stempelt iemand nog niet tot geestelijk abnormaal. Maar wel komt bij pathologische zielstoestanden zeer veel vergroote suggestibiliteit voor. Het meest frappante voorbeeld hiervan is de hysterie, een ziekte die veel van haar eigenaardig karakter ontleent aan de enorme suggestibiliteit van den lijder er aan. Dit uit zich zoowel in de erbij optredende ziekteverschijnselen, als wel in de mate waarin die ziekteverschijnselen therapeutisch door suggestie beïnfluenceerd kunnen worden.

Of de hysterielijder in 't algemeen bij zijn geboorte nog een gezond individu is, eventueel met een niet meer dan

Sluiten