Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijgeloof en het godsdienstige mysticisme. Bekend zijn groote epidemieën van krampaanvallen, en dansziekten, die grootendeels door suggestie van de eene hysterica op de andere overgingen. Zoo b.v. de Chorea Sancti Viti en Chorea Sancti Johanni. Tot zelfs in de 18e eeuw zijn dergelijke dans- en krampepidemieën bekend, de laatste op het kerkhof St. Medard in Parijs, waarin de Jansenisten een groote rol speelden, en die ook veel mannnen onder de getroffenen telde.

Verder het heksendom, een hysterische suggestie en autosuggestie, gebaseerd op het geloof aan den duivel; en de epidemieën van bezetenheid in verscheidene nonnenkloosters, waar sexueele invloeden sterk op den voorgrond traden. En zelfs in 't eind van de vorige eeuw worden nog epidemieën van bezetenheid onder 't Russische volk vermeld, onder den naam van Klikuschen.

In onze tegenwoordige hooger ontwikkelde, meer beschaafde maatschappij, zijn de bezetenheidsepidemieën en dergelijke uit vroeger eeuwen niet meer bestaanbaar. Een meer verfijnde vorm ervan is het spiritisme met zijn mediums, dat ook door auto-suggestie en onderlinge suggestie bloeit.

Een voorbeeld van massa-suggestie, die men psychische infectie zou kunnen noemen, zonder dat deze een eigenlijk pathologisch karakter draagt, is de paniek. Een paniek ontstaat daar, waar een groote menschenmassa plotseling aangegrepen wordt door de gedachte aan dreigend levensgevaar. Een gerucht van brand bv. in een theater, van schipbreuk op een groote passagiersboot etc. kunnen aanleiding geven tot een zich bliksemsnel voortplantende suggestie, waartegen iedere redenatie machteloos is. Men is zichzelf niet meer — men doet dingen die men van zichzelf niet mogelijk geacht zou hebben; en de een sleept den ander willoos mee. Slechts weinigen gelukt het zich aan een dergelijke suggestie te onttrekken.

In *t algemeen reageert de mensch, alsdeel van een menigte, geheel andejg__dan als individu. Waar een aantal menschen tezamen zijn, kan eenzelfde suggestie allen tezamen opzweepen tot handelingen, waartoe elk individueel niet licht 315

Sluiten