Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. (vervolg' van' öiz. 2, van den' omnag,t.

\7/8j,Oyer Impotentie en 'hare behande l lag. Voor keken bewerkt, door Dr. J. van der Vuurst de Vries.

9. De Droom, door Adolph F. Meijer. N

10. Psychiatrie en Dichtkunst, door Dr. Gust. Wolft.

Ve serie 1.: Het Sprookje fan Amot en Psyche hét licht der Psycho-analyse, door Dr. J. A, Schroëder. J

2. Het Intellect en de Intellect-meting, door J. Klootsema.

3/4. Zenuwgezondheid. Een boek over onze Zenuwen, door F rode Sadolin (Psychiater te Kopenhagen);

5. De Invloed' van het Gevoel op de redelijkheid Van ons Denken, door A. M. Benders.

6/7. H e t E é u w |g-V r o u w e t ij k e. Proeve eener Natuurfflke Historie der Vrouw, door Prof. Dr. Hugo Sellheim.

Per nummer I ©.45; IO nrs. f 3.50

OSFZE KOLONIËN

Ken Serie Monographieen onder redactie van R, A. V. SANDICK ca.

Pe*. serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.50; afz. ars. f o^S

Een uitgave voor al degenen die straks misschien zonen ot dochteren naar Indië zien vertrekken; die er verwanten hebben, of finantieele belangen; een uitgave in 't algemeen voor ieder Nederlander, die gevoelt dat er een band bestaat tusschen 't moederland én de overzeesche bezittingen.

In elk nr. (dat een afgerond geheel vormt) zal een bevoegd deskundige . dend vraagstuk op koloniaal gebied behandelen oi een aantrekkelijk

i-.sSxDösé' eevèn van een onderdeel der koloniale hulshnnrlinv

De Ie (thans complete) reek* af3.50; f4.— geb.; losse nrs, f045,bevat: ï.Mx. H. s' jacob, Nederlan dsch-Indië en de Handel. — a. R. Soetan Casajangan,Indische toestanden gezien dooreen inlander. — 3, A. H. J. G. Walbeehra (ass.-res.), fiet Ie¥%n van

0 e n B e stuursambt e na ar in d e Binnenland en,— 4. GerunganS. S. J. Ratu-Langie, Seri kat Islam.—-3. Dr. H. C. Prinsen Geerligs, De Suikernflyérbeid in Ned.-Indië. 6. F. Fokkens (oud-res,), De afschaffing der laatste Hftcremdiensten óp Jaya. W 7.' Dr*|iP.Kleiweg dé Zwaan, Denkbeelden dér Inlanders yan «nrtn indischen Archipel omtrent het ontstaan V*n ziekten. — 8. Mevr. B. van Helsdingen-Schoevers, De Europeesche Vrouw f»;jÈf^ayE-fdVL"m,-.9,Lugt (Houtvester), De Bosschen van Ned.-Indië, hunne benutting en verzorging; *3 10. Mi D. Fock (Oud-Göuv-Gen.), Over de Kolonie Suriname. 5^»lv*

In de Ile serie zijn verschenen:

1 E A A. vsn Heekcren, Dé Militaire1 Positie van: Néder> landseh-l^dië. 2. Dr. H, H* TuyhboU, Het Javaansche T0 0 heel. — 3. E, P. Wellenstein c. i;, Het Spoor- étt Tramwegwe zen in Neder 1 and sch-Indië. — 4. Dr. A. W. Nanninga, De Theecultuur óp )laya^,|JProl. Dr. F. A. F. G. Went, 's Rijks Plantentuin te Buitenzorg. — 6. S. Kalft", Een doode Taal >,n i n dië; — 7. T.J.Bezemer, De inlandsehe dorpsgemeenschap ó P Java. — 8, Dr. ] van Breda dé Haan, D er ij s t teel t m Ne de r1 a.n d sc h-lnd i t. — 9. Ir. I. Hazewinkel, Dè J a vaan- gelijk bij schijnt en >■> — 10 Ir. 1. Hazewinkél, Brandende Koloniale Vraaest.uk ken.

MV» Inteekening op de Hle serie is alom opengesteld.

Sluiten