Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teurige begripsvorming geen sprake is. Het denken van Rinze ris compact, doch wat er niet mee klopt, wordt uitgestooten, tengevolge waarvan hij steeds meer aandacht gaat schenken aan zijn eigen bewustzijnsinhouden, zoodat er naast over^waardiger ideeën (drankbestrijding!) ook eene neiging tot eenzelvigheid bij hem ontstaat.

5°. Bij Frits is van zedelijke' invloeden geen sprake, omdat de voortdurende wisseling van zijn bewustzijnsinhoud niet achterhaald kan worden. Bij Rinze is ook geen sprake van zedelijke invloeden, omdat hij slechts voor het ééne toegankelijk is, dat op een bepaald oogenblik zijn bewustzijn bezig houdt; .

6°. Frits vermoeit zich niet met het leven, en als dit hem niet bevalt, dan neemt hij wat anders, en in den regel iets verkeerds, zoodat hij altijd een en dezelfde versnipperde persoonlijkheid is. Wat Rinze niet bevalt, hindert hem, en hij vermoeit er zich dan ook zoodanig mee, dat er kortsluitingen ontstaan, waaruit hij als een andere, ofschoon steeds aaneengesloten persoonlijkheid weer ontwaakt.

7°. Frits mist zelfcritiek en daardoor ook zedelijke critiek, daar hij zijn bewustzijnsinhouden wegens hun korten duur en hunne veelvuldigheid niet met elkaar vergelijken kan, zoodat ze alle dezelfde gevoelswaarde voor hem hebben. Rinze mist ook zelfcritiek en daardoor zedelijke critiek, omdat de uitstooting van verschillende bewustzijnsinhouden zóó volledig is, dat hij hunne verschillende gevoelswaarden niet met elkaar vergelijken kan.

Tot zoover in 't kort wat ik destijds over Frits en Rinze geschreven heb. 't Is duidelqW dat het bij Frits alles aan de oppervlakte zit, en dat het bij Rinze zit in de diepte, dat Frits door zijne indrukken en dat Rinze door zijne gedachten geleid wordt, zoodat bq Frits weinig en bij Rinze veel innerlijke nawerking aanwezig is van de ervaringen, die ze in het dagelijksch leven op doen. Van een knaap als Rinze zegt men, dat hij veel, en van een knaap als Frits, dat hij weinig secundaire functie bezit, op welke functie ik straks nog nader hoop terug te komen. Voorloopig zij even-

Sluiten