Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. men bleef het goede overlaten aan zijn vrijen loop, maar zocht het kwade te voorkomen door toezicht; en

3°. men blijft het kwade voorkomen door toezicht en zoekt het goede op te wekken door omgang,

waardoor, wat de direct zichtbare resultaten betreft, dan ook een merkwaardig verschil tusschen vroeger en later is ontstaan. Het straffen van vroeger baatte niets, en gaf zelfs aanleiding tot zeer ernstige verwikkelingen, hetzij voor de verpleegden afzonderlijk of voor de gestichten in hun geheel, terwijl *de omgang van later aanleiding gaf tot een ofschoon niet sentimenteelen (want dat is hoogst noodlottig in de opvoeding !) dan toch zeer hartelijken geest, waarbij geen andere verwikkelingen ontstonden dan die, welke ook voorkomen in het dagelijksch leven. Een der moeilijkste gevallen van den laatsten tijd was het geval van Johan. Ook de ouders, en zelfs politie en justitie, hadden destijds een zeer „ontstellende" moeite met hem gehad. Door een eigenaardige wellust werd hij nl. aangespoord, om de orde te verstoren in zijn omgeving, of om te toonen, dat toch hij eigenlijk je ware branie onder de jongens was, en in zoo'n stemming nu kon hij geen enkelen weerstand verdragen, maar trachtte hij zich zóólang door eiken weerstand heen te werken, dat er een conflict ontstond, waarbij hij grootte kans bezat, om te vervallen in een soort van droomtoestand, die wel wat op een epileptisch toeval geleek, maar toch volstrekt geen epileptisch toeval was, terwijl hij, na het ontwaken uit zoo'n droomtoestand een heel andere persoonlijkheid was geworden.

Vroeger zou men zoo'n knaap bij het geringste geëlimineerd hebben in een strafcel, (wat tegelijk ook het gemakkelijkst was voor de opvoeders) zonder daarbij om den invloed bekommerd te zijn, die eventuëel door de eenzaamheid op hem werd uitgeoefend. Thans maakt men het voor de opvoeders wat moeilijker, door eenerzijds den omgang met zoo'n knaap onafgebroken te onderhouden, en anderzijds krachtig zorg te dragen, dat men meester blijft over de conflicten, die bij hem dreigen; maar ten slotte is het gevolg daarvan toch, dat het in orde komt met Johan, voor zoover 329

Sluiten