Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieeks ervaringen in een ziekenverpleging, waaraan tevens een psychiatrische kliniek verbonden was. Ik leerde daar verschillende dwang- en angsttoestanden kennen, schijnbaar ongemotiveerde toestanden, die buiten wenschen en willen van de patiënten om gingen, als bv. een onweerstaanbare drift om brand te stichten, of een niet te bedwingen vrees voor de eenzaamheid, meest alle toestanden, zooals ik later in de opvoedingsgestichten ook wel heb gezien, maar waardoor mij toen toch voor t eerst de werking bleek, die door onderbewuste voorstellingen soms wordt uitgeoefend op het bewustzijn zelf. Het geval, dat ik bedoel, betreft echter een patiënt, dien ik gedurende verscheidene nachten zelf verpleegd heb, en die soms tijden aaneen heel gewoon kon wezen, zonder eenig teeken van krankzinnigheid, doch wiens persoonlijkheid gedurig in den slaap veranderde (wat dan meestal een onrustige slaap was), zoodat hij bij 't ontwaken den indruk maakte, alsof de droomtoestand bleef voortbestaan, die hem vóór 't ontwaken beziggehouden had. Bij dien patiënt heb ik herhaaldelijk aan Wundt gedacht, die eens gezegd heeft, dat de droom een soort van krankzinnigheid is, ën deze uitspraak omkeerende, heb ik destijds het geval aldus verklaard, dat er ook een soort van krankzinnigheid zou moeten bestaan, die in menig opzicht met den droom kan worden gelijkgesteld. In deze verklaring werd ik later gesteund door de psychiatrie, die ter zake uitvoerige studies heeft gepubliceerd. Hieraan gedachtig herinner ik mij ook nog een geval van dementia praecox, waarbij het bewustzijn sterk was verward, meer inzonderheid doordat van uit het onderbewustzijn allerlei prikkels optraden, waardoor gevoelshaliucinaties ontstonden (afgewisseld met hallucinaties van 't gezicht en 't gehoor), die patiënt interpreteerde als zou hij zitten vol stoom en electriciteit. Moet ik in dit verband ook nog spreken over de groep van verschijnselen, die men als katatone verschijnselen pleegt aan te duiden, en die zich in hoofdzaak kenmerken door een stillen, maar nochtans niet te overwinnen weerstand tegenover eiken maatregel, die van buiten af genomen wordt, om verandering te brengen in den bestaanden toestand van de patiënten? 335

Sluiten