Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen, waardoor deze leeftijd zich van den kinderleeftijd onderscheidt, omdat dan de droomen onverholen zijn, hetgeen echter vermindert, als het aantal levenservaringen zich uitbreidt, terwijl daarin vooral eene groote verandering wordt gebracht tijdens de puberteitsjaren. Over de onverholen droomen, voorzoover ze ook nog voorkomen bij den volwassen leeftijd, spreek ik in dit verband niet, en dat te eerder niet omdat het begrip van de onverholen droomen zich zelf verklaart.

En wat in beginsel de verholen droomen zijn, kan ik met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken door een droomfragment, dat zich dezer dagen bij mij persoonlijk heeft voorgedaan. Ik droomde van een dame, die dagelijks met sajet omging omdat ze graag breien mocht, maar die bovendien haar huiselijk ideaal ook nog op een salon had gezet, en die ik in mijn droom dan ook kortheidshalve noemde een sajonnette. Ik had dus in mijn droom een nieuw woord gevormd, een persoonsnaam, waarin zoowel het woord sajet als het woord salon verholen lag uitgedrukt, een mengvorm dus, en als zoodanig nu moet elke verholen droom door ons worden beschouwd Hoe men uit de verholen samenstelling vaneen droomcomplex de samenstellende factoren te voorschijn kan halen leert mogelijk de psycho-analyse ons nog niet voldoende; maar dat ze er in beginsel uit te halen zijn, zal vermoedelijk wel door niemand worden betwijfeld, die nader kennis van de psycho-analyse genomen heeft. Als voorbeeld neem ik een droom van Freud zelf, en nu moge er bij dien droom nog iets te vragen of te twijfelen overblijven, voor t oogenblik doet dat niets ter zake af, omdat ik dit voorbeeld alleen maar neem, ten einde eenige algemeene beginselen van de droompsychologie nader uiteen te zetten. Freud droomt dan dat hij in een gezelschap is aan een tafel of een table d hóte ... ze eten spinazie . . . mevrouw E. L. zit naast hem, keert zich geheel naar hem toe en legt vertrouwelijk hare hand op zijne knie . . . hij verwijdert de hand afwerend zij zegt dan, dat hij altijd zulke mooie oogen heeft gehad .. . daarop ziet hij onduidelijk iets als twee oocen

337 6 '

Sluiten