Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in eene wezenlijke gemeenschap had geopenbaard. Zoo stond dus Brutus in 't leven met tweeërlei liefde, eene liefde, die op de theorie der staatsinrichting was gebouwd, en eene liefde, die gegrondvest was op de praktijk der levensintimiteiten, en zoo stond hij dus in 't leven, toen bij Ceasar de begeerte levendig werd naar de alleenheerschappij, waardoor hij echter Brutus voorbijstreefde in de theoretische ideeën, die zich bij dezen vastgezet hadden als voorstander van de Republiek.

Hoe groot moet de schok geweest zijn, die daardoor veroorzaakt werd in het hart van Brutus: eenerzijds zijne liefde voor den levenden Ceasar, en anderzijds zijne liefde voor een levenlooze idee, en daar tusschenin hijzelf en Ceasar zelf, met hun beider menschelijkheid en hunne begeerten. Shakespeare vertelt ons verder, wat die schok ten slotte heeft uitgewerkt, en hoe het Cassius geweest is, die bij Brutus de weegschaal deed overslaan te verkeerder zijde. Cassius is wel bekend met de middelen, die hij daarvoor gebruiken moet, hij, Cassius, is weliswaar een man, maar wordt van den Romeinschen man niet gezegd, dat hij bezwijkt onder 't gezang der Sirenen, en zou nu hij, Cassius, datzelfde verleidingswerk niet ook eens kunnen hanteeren, als hij tegen Ceasar straks Brutus op moet zetten ter overwinning ? En nu begint het verleidingswerk, van twee kanten begint het, van buiten af, maar ook van binnen uit, zooals bij elk goed opgezet verleidingswerk het geval pleegt te zijn. Eenerzijds de bedoelingen, die Ceasar koestert, en anderzijds het karakter, dat Brutus heeft, en zoo weet Cassius stap voor stap het doel te bereiken, dat hij zich met Brutus heeft voorgesteld. Als hij de bedoelingen van Ceasar uiteenzet, dan maakt dat al dadelijk indruk op Brutus, die ook, buiten Cassius om, reeds tot de vrees gekomen was, dat mogelijk Caesar streven zou naar de alleenheerschappij in Rome. Maar hoe wordt die indruk nog versterkt, als Cassius hem aan zijn voorgeslacht herinnert, aan dien anderen Brutus, die eens de Republiek had helpen stichten, even goed een mensch van vleesch en bloed als Caesar, maar van stamvaderlijk vleesch en bloed, en zou nu hij als nakomeling ook

Sluiten