Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewustzijn, een dubbele strooming, een strooming van 't bewustzijn naar 't onderbewustzijn, de weg naar beneden, de kathode, en omgekeerd de strooming van *t onderbewustzijn naar 't bewustzijn, de anode, de weg naar boven. Dat het met de kathode niet altijd gelijk is gesteld, hebben we bij Frits en Rinze gezien. We zagen in de gestichten ook overigens, dat afwijkingen in de kathode de psychische oorzaak kunnen zijn van allerlei kwaad. Hetzelfde geldt voor de anode, die van uit het onderbewustzijn tot ons komt, zooals we zagen bij Johan en Fré, maar beter nog dan in de gestichten kan dat in de klinieken worden waargenomen. De vraag is nu allereerst, wat we onder het onderbewustzijn moeten verstaan.

Ter beantwoording van die vraag moge ik verwqzen naar wat Dr. Noorduyn er over geschreven heeft in n°. 1 van de 2e serie dezer reeks. Ik zelf moet verder volstaan met te herinneren aan iets, dat we allen hebben meegemaakt en dat destijds een zeer diepen indruk heeft verwekt in ons" bewustzijn./ Er bevinden zich onder mijn lezers menschen van allerlei volwassen leeftijd, maar ook jongere menschen, die weliswaar de overgangsjaren reeds voorbij zijn, maar die' zich toch nog levendig herinneren, welke vreemde dingen er zoo ongemerkt tot *hen kwamen, nu enkele jaren geleden, mogelijk op de lagere-schoolbanken reeds, of anders even daarna, en hoe die vreemde dingen invloed hebben gehad op hunne begeerten en hunne neigingen, en later zal 't hun duidelijk worden, dat ze ook invloed hebben gehad op het karakter. Wat is er toen eigenlijk geschied? Toen is er dit gebeurd, dat de liefde zich ging ontluiken, de zinnelijke, en dat er een eigenaardige differentiatie plaats greep in ons geslachtsleven. We waren weliswaar niet heelemaal zonder geslachtsleven geweest in de jaren, die daaraan vooraf gingen, getuige de psychische sensaties, die we doorgemaakt hebben^ toen het mysterie van vader en moeder zich bij ons opdrong* en dat zelfs voor onze meest „aufgeklarte" vriendjes en vriendinnetjes toch nog steeds een mysterie gebleven was; 349

Sluiten