Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen blijkt, zooals we reeds weten, de dubbele verschijning van den mensch niet slechts bij de parvenu's, waar dus het heden en 't verleden zich niet met elkaar vereenigd hebben, maar ook overigens, en aangezien nu ieder mensch uit twee ouders geboren is, volgt thans de vraag, of deze menschelijke dubbelheid mogelijk ook daaraan moet worden toegeschreven. Laat mij dienaangaande alleen opmerken, dat niet alle overgeërfde eigenschappen rechtstreeks aGtief zijn bq den mensch (dominant), maar dat verschillende van deze eigenschappen terug gedrongen zijn (recessief) en nu beneden de grenzen van het rechtstreeks actieve een meer of minder sterken invloed uitoefenen op het menschelijk leven. Deze tweeërlei soort van erfelijke eigenschappen in hunne onderlinge verhouding en in hunne verhouding tot de omstandigheden, zijn „grondleggend" voor het menschelijk leven, en gelijk wij uit twee ouders geboren zijn, zoo is er dan ook tweeërlei kinderlijkheid en daarmee een dubbele invloed op het onderbewuste aan ons gegeven. De eene vertrouwt op het leven en domineert, de andere mistrouwt het leven en is recessief. Als regel vereischt de doelmatigheid (zie bladz. 33) dat de invloed van de recessieve kinderlijkheid tot het onderbewustzijn blijft beperkt, zoodat de censuur in dezen een belangrijke taak te vervullen heeft. De domineerende daarentegen moet ook tot het bewustzijn worden toegelaten, omdat in haar het actief beginsel is uitgedrukt, waardoor de mensch zich bij zijne omstandigheden aan kan passen. Doch wat doelmatig is, gebeurt niet altijd, en vaak zijn dan ook de feiten andersom. Want op het onderbewuste werken ook nog in de oerdriften, raseigenschappen en instincten, die eventueel het recessieve beginsel zullen versterken, terwijl mogelijk het domineerend beginsel door het bewuste leven verzwakt zal worden. Door het drukke, woélige leven, dat dikwijls geen tijd geeft, om te kunnen ontdekken, wat er in ons omgaat, het leven, dat om den bestaahsstrijd wordt gevoerd, en dat in dien strijd niets kan gebruiken, waardoor de mensch aan zijne activiteit onttrokken wordt, en dus het bestaan zelf bedreigd zou worden. Maar de 359

Sluiten