Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Gerpheide, De Kleine Huisdokter. Help Ü zelf met de Geneesmiddelen (Homoeopathie en Natuurgeneeswijze) van Pastor Felke.

f 0.75

Pastor Fklkb zegt in zijn Woord Vooraf: j '\ m

„In net kort eenige belangrijke aanwijzingen betreffende de voornaamste middelen der homceopathie. Niemand vreeze licht, Intïht, water en aarde. De homeopathische geneesmiddelen schaden nooit, ook dan niet, wanneer zij een énkele maal verkeerd toeftepas. zouden worden. Daarom kan men genist zelf-

standig handelen. siè< M^S.*"* 5

Met 40 jaren moet ieder ïijn en zijns huizes eigen geneeskundige zijn! ;De aanwijzing gerust gebruikt, het hart tot God verheven'—te kort komt er niemand bij..-.»'

INHOUD: Woord vooraf van Pastor Felke. — Inleiding. — Homceopathische geneesmiddelen, — Electro-homceopathische resp. komplex-geneesnuddelen.' tVerdere middelen voor inwendig gebruik. — Speciale thee's en kruiden.' — , Tincturen en zalven voor uitwendig gebruik. — Aanwijzing voor het gebruik 1 der baden. — Ziekendié'et. — Vegetarische spijskaart. — Alphabetisch register, — Lijst van homoeopathische apotheken in Nederland.

A, de Braconnier, Kin d e r c r imi n alitei t in Ned.-Indië, f 0.45

Dórdr. Crt.: „De heer de Braconnier grieft een welgeordend, makkelijk te lezen, helder overzicht van het kinderleven en van zijn ontwikkeling in Indië; hij acht den toestand zooals die nu is, uit sociaai en moreel oogpunt onbestaanbaar. . '■' [ X ■ ' ;. ■ - ' . .

De schrijver wijst op de groote wantoestanden, welke ia Indië heerschen, die het kind brengen in een milieu, waarin het misdadig moet worden; de ellende van het concubinaat, de lugubere omgeving die daardoor rondom het kind geschapen wordt, het aan zichzelf overgelaten worden van moeder en kind door den verwekker, de vroegrijpheid op sexueel gebied der verwaarloosde, misdadig aangelegde jeugd en zooveel meer maken het, ingrijpen der Regeering meer dan

■ noodzakelijk, ja urgent. ^jjvtöfö ...

Zeer lezenswaardig is wat de geachte schrijver geeft over het tucht-en opvoedingswezen in Britsch-Indië, waaruit voor onze Indien iets te leeren valt. Wie in den arbeid der kinderbescherming ook in onze koloniën belang stelt, leze deze

V zeer interessante en van kennis van zaken getuigende brochure,..." .

Prof. Dr. Hugo Sellheim, Het Eeuwig Vrouwelijke. Proeve eener Natuurlijke Historié van de Vrouw. i 0.75

Een boeiende studie, waarin het vraagstuk Via He Vrouw, ook op physiologisch gebied weer een stap nader wordt gebracht tot zijn volledige opheldering.

L. van Lier, Stemgebreken. f 0.45

Nieuwe Haagsen eCrt.: „We wenschen dit nuttige boekje in veler handen; onderwijzers, leeraren, predikanten, kortom een ieder, die door zijn beroep genoodzaakt is veel te spreken, zal goed doen van dit boekje kennis te nemen".

ABONNEER U OP

„STATEN EN VOLKEREN"

Een reeks geschriften over Internationale Politiek van dezen tyd

Per serie' (10 nrs.) f 3.50

Sluiten