Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden, onze „natuuilike vijanden". Wat is er af 'n drukte gemaakt over die term alleen. Waarom eigenlik ? Niets natuurliker dan die natuurlike vijand. Immers: Waar een onderwijzer is, die werkelik onderwijzer wil wezen en een hoofd, dat werkelik hoofd wil zijn, daar liggen de konflicten al bij hopen te wachten.

Want de onderwijzer heeft voor 't uitoefenen van zijn beroep te maken met zijn leerlingen. En een hoofd, dat óók wat wil doen, (zij het van z ij n standpunt wellicht met goede bedoelingen) meent zich, vooral als hij ambulant is, daartoe dikwels te moeten bemoeien met diezelfde leerlingen. En nu is 't noodlottige van de zaak, dat verscheidene schoolmeesters daar niet tegen kunnen en, wetende, dat ze, ais 't er op aan komt, niet 't geringste stukje macht bezitten en dat 't hoofd, als hij maar binnen de nette perkjes blijft, waarschijnlik door alle autoriteiten in 't gelijk zal worden gesteld, — gevoelen zij zich nooit rustig, nooit veilig en bovendien vaak gegriefd en verbitterd.

Het is al weer louter 'n kwestie van macht. Het wordt

'n strijd, waarbij de onderwijzer alles heeft te verliezen,

als hij 't verliest, n.1. zijn prestige tegenover zijn leerlingen.

Het is daarom voor hem de strijd om 't naakte pedagogiese

bestaan; hij heeft niet te kiezen, hij moet — en daarom

vecht hij zo bitter, zij 't meestal zó stil-grimmig, dat 't oog

van 'n beminnelik autoriteit niets "dan pais en vree ontdekt. *

Gezag te verdragen van iemand, die we niet als onze natuurlike meerdere voelen, dat strookt in 't algemeen al niet met de menselike natuur. Maar, zal men zeggen, 't komt toch in elke „tak van dienst" voor, dat velen zich hier tóch in moeten schikken. Waarom moeten nu juist de schoolmeesters altijd zo heftig de verzenen tegen de prikkels slaan?

Mij dunkt, het verschijnsel alleen, dat dit bij de schoolmeesters zo veelvuldig voorkomt, zou een verstandig man er al toe brengen, alvast te gaan gelóven, wat hij nog niet kan begrijpen, nl. dat er in de school omstandigheden zijn, die 41

Sluiten