Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voo r. fii' d é fvS op vxs e d e rs

'■-*4^jtet.- Prijs per irrAf 0.554 — ■ 10 Ars. (haar keuze gesorteerd) f 4.—. Elke serie geb. a f 5.28

De ie serie be*?r-T'^ jï!ATïföx,.}Qfie§badï' QnÖferwQs of niet? (Van een Vrijzinnig Christelijk standpunt); J. Stam-périus, Over Kinderlectuur ;•' Dr. M. C. van Mourik Broekman, Het streven naar onafhankelijk zedelijk Onderwas; L. C. T. Bigot, Begrijpen êu Oh&ouden; R."X'asimir, Qver Godsdienstige Opvoeding; Jan Ligthart, Vr$heid cn Discipline in de Opvoeding;. A. J. Schrei/der, Bezwaren/tegen gemengde Scholen; Lda Hbvef.mans, iKeisjesópvoëding, J.'iL Sterck—Prooi'.' Wandelen en Opmerken; Dr. J. H. GuNNiiki J.Hzn., Navolging en Oorspronkelijkheid Opvoedkundig beschouwd.

In de 2e serie verscheen: Dr. C G. N. dé Voovs, Over -de begaasetlen en de praktflk van een nieuw Moedertaalonderwijs; R. Casimir, Over Domheid. 1. Schijnbare Domheid: A. H. Gerhard, Waar zijn en Waarheid epreken; Dr. H. Cannegjetek Tz., Afzonderlik» scholen voor Mee»begaafde leerlingen; \y. Jansen, Intellectualisme en Opvoeding; R. Casimir, Over Domheid. ii. Weikelike Domheid; r. Casimir, Geestelijke Gezondheid; Egb. C. db Wus-v. d. MAndele, Ouderliefde; R. Casimir, Over de onderlinge verhouding van Opvoeders; Dr. P. Bierens de Haan, Beginselen van Opvoeding.

Zoo juist, fs yerschentn : '

De Oog-diagnose

VAN

Dr. Med. IONAZ TON PECZELY

Een nieuwe. wetenschap om uit de Oog-iris lichamelijke piekten, ongevallen enz. met betrouwbaarheid vast te stellen

MET 20 ILLUSTRATIES 1

PRIJS I 1.75

Het doel van iüt boekje is, ook hiér te lande een wetenschap in wijde kringen bekend te maken, die hier nog vrijwel onbekend is en waarover in Nederland nog geen literatuur bestaat: de wetenschap n.1. om uit de oog-iris van een bepaald persoon lichamelijke ziekte», gesteldheden etc. die persoon betreffende, met betrouwbaarheid vast te stèllén.,

Het geldt hier een wetenschap, die, evenals de homceopathie en de theorieën van Dr. Rïedlin, bij dc „schoolgeneeskunde" over 't algemeen nog niet di* erkenning heeft gevonden die zij verdient. Allen die echter onbevooroordeeld de „oogdiagnose" van Dr. von Péczelv onderzoeken (en er zijn in 't buitenland reeds vele geneesheeren die dit gedaan hebben) komen tot de erkenning van de waarde dezer methode.

Het hier aangeboden boekje is overtuigend en voor den leek bevatte I ij k geschreven.

UITGAVEN DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN

Sluiten