Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

In dit werk zijn vereenigd de verschillende opstellen, die ik schreef in het z.g. Mont-Blanc-boek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging. Een woord van erkentelijkheid richt ik dan ook tot mijn mede-bestuursleden voor de toestemming, die zij mij verleenden tot herdruk der artikelen, alsmede tot het gebruik van de cliché's. Dank breng ik ook aan heeren fotografen, wier namen onder de afbeeldingen vermeld staan.

Ik hoop, dat dit werk er het zijne toe moge bijdragen om de Alpen-sport bij mijn landgenooten meer bekend te maken, terwijl ik deze gelegenheid tevens gebruik om de aandacht te vestigen op onze Nederlandsche Alpen-Vereeniging, welke de belangen behartigt van alle toeristen, die zich tot de berg-natuur voelen aangetrokken, ongeacht of zij zich bewegen boven, dan wel beneden de sneeuwgrens.

PH. C. VISSER.

Schiedam, Februari 1918.

Sluiten