Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- een berghut, die ver weg ligt van de bewoonde dalen, in een verborgen hoekje van het hooggebergte, waar .niets meer herinnert aan het gewone leven; tot waar geen geluid kan doordringen, dat het bestaan van menschen verraadt.

De ligging van de hut (3323 M.) zélf is onovertroffen. Daarin vindt men dan weer ruimschoots belooning voor de vermoeienissen van de klimpartij.

's Avonds na het verkwikkende maal, voortreffelijk bereid door de hut-bewoners, hebben we langen tijd buiten gestaan in zwijgend staren naar het landschap, dat in zijn overstelpende schoonheid om ons lag.

De eerste maal, dat ik daar stond, was met Knottenbelt op een prachtigen Augustus-avond. Ook toen was de zon reeds achter den Mont-Blanc verdwenen, maar een mystiek licht glansde nog uit den donker-blauwen hemel over den geweldigen Grand Combin, over de Italiaansche Alpen, over Dauphiné, dat ver weg zich afteekende als een lokkend sprookjesland.

Alleen de indrukwekkende pyramide van den Aiguille Noire de Pétéret, die vlak bij ons oprees, in zijn fantastisch wilde architectuur, lag weggedompeld in het donkere, sombere schaduwblok van de ontzagwekkende, beangstigend grootsche wanden van den Mont-Blanc. Onmerkbaar langzaam was toen de dag vergleden in den .zilver-lichtenden maan-nacht, terwijl onder transparante nevelsluiers de aarde in het bodemlooze scheen weggezonken. En hoog boven die nevels, hoog boven die aarde, stonden wij in de aangrijpende stilte van de hooggebergte-eenzaamheid. Dat beeld was het, dat onuitwischbaar in mijn herinnering werd gefixeerd, dat telkens in die jaren zich voor mijn geest visioende, als ik wegdwaalde met mijn denken naar de bergen

En nu ik daar wéér stond ten tweeden male, was het, of het mij verscheen in een droom, onwezenlijk van schoonheid in hetzelfde bovenaardsche, matte licht: Combin, de bergen van Cogne, Dauphiné met zijn Meije en Ecrins: en in geheimzinnig duister lagen de woeste, gespleten wanden van den Mont-Blanc. En weer als voor drie jaren stierf onmerkbaar

Sluiten