Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donkerder het in de hut werd, des te meer was de moed hem in de schoenen gezonken, tot hij ons eindelijk in vertrouwen vroeg of het niet beter ware geweest, om drie gidsen in plaats van twee mede te nemen!

Den volgenden morgen was hij vóór ons vertrokken. Bij de Séracs du Géant haalden we hem in, en merkten, dat hij den toestand daar uiterst bedenkelijk vond. Wij moesten van een ijsrand springen over een kloof die hoogstens een meter breed was, doch waarvan de andere zijde zich een tweetal meters lager bevond. Jammerend stond onze vriend boven, terwijl we hem moed inspraken van den anderen veiligen oeverkant. Eindelijk besloten de gidsen hem aan het touw te laten zakken. Hij kon dan zijn beenen vooruitsteken om aan de overzijde den vasten grond te bereiken. Maar dat was te veel voor onzen vriend. Langzaam werd het touw gevierd, waaraan hij futloos hing als een meelzak; hij zakte, zakte, vergat zijn beenen uit te steken en onder meedoogenloos gelach verdween de alpinist al verder en verder .tusschen de gapende ijsmuren. Zijn gidsen vierden en vierden, tot ze eindelijk eens over den rand keken

en ze hun toerist zagen bengelen in de blauwe schemering

van de gletscher-kloof. Wat hij later wel over zijn uitstapje verteld zou hebben ?....

De zonnebol stond reeds vrij hoog boven Italië, toen we afscheid namen van Mr. en Mrs. Nettleton, oude kennissen van ons, waarmede we den vorigen avond zulke genoeglijke uren in de hut hadden doorgebracht. Ook hun gidsen zeiden ons hartelijk vaarwel en gaven ons nog eenige goede inlichtingen mede, betreffende de te volgen route:

„Denk er om, links houden op den gletscher tot bij de Séracs. Heeft u die achter den rug, dan oversteken naar den

rechteroever tot vlak bij Montenvers. En voorzichtig!" Ze

behoorden als Oberlanders, die zelf lust gevoelden om naar . vreemde gebieden te trekken, niet tot hen, die zich tegen de „gidsloozen" kanten, integendeel, ze toonden groote belangstelling in onze plannen.

Diep zakten we weg in de versche, mulle sneeuw, waaronder zelfs een gedeelte van de hut bedolven lag. Een vijftigtal

Sluiten