Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgeput, neen, uitgewrongen, kwam het gezelschap druppelsgewijs boven aan....

Maar ziet, tallooze lekkernijen waren op dragersruggen naar boven gebracht. In fonkelenden wijn verzonken alle droeve herinneringen en werden de stoutste plannen geboren, zelfs bij hen, die in duizend angsten door de gidsen omhoog waren gesleept. Men vergat de berghut en de bergen, had maling aan hutten-reglement en alpinisten, die vroeg op moesten en waar anders om 9 uur een volkomen rust regeert, daar gierden en schreeuwden rauwe en schrille stemmen tot laat in den nacht.

Den volgenden dag kwam het dan ook tot een uitbarsting tusschen de van hun slaap beroofde alpinisten en de rustverstoorders, die uit kringen bleken te stammen, waarvan men zoo'n optreden niet had verwacht. En toen ik dan ook niet kon nalaten er op te wijzen, dat bezoekers, aan wie gastvrijheid werd verleend, zich dienden te onderwerpen aan de gebruiken, die in een berghut van kracht waren geworden, toen stoof de nestor op en maakte ons het verwijt, dat wij in het Hötel du MontBlanc in bergpak aan table dTiöte waren verschenen.

„Dat is toch altijd minder gek, dan met een pandjes-jas in een berghut," liet Finch er op volgen. Daarmede was het incident gesloten.

Maar, daar kwamen ook andere toeristen naar boven, die ons méér vreugde verschaften, alpinisten in hart en ziel, of wie

zou willen beweren dat onze Lugard er niet een was van

dat slag? Dat was een verrassing, want van zijn aanwezigheid in de bergen was ons niets bekend. Dien middag werd een extra bus perziken geofferd! Lugard bracht gezelligheid en slecht weer mee, doch ditmaal deerden storm en sneeuw ons niet. Bij het snorrende kacheltje heerschte er een intieme winteravondstemming en daar we zoo ongeveer de eenige gasten waren, zaten we tot laat in den avond te praten over bergen en bergavonturen.

Maar de Torino-hut ligt niet alleen gunstig om karakterstudies te maken, ook uit alpinistisch oogpunt is de ligging bizonder goed en van dat standpunt bekeken, interesseerde ons de hut het meeste. Van daar uit kan men niet alleen gfóóte

6

Sluiten