Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot of klein, heeft er met onuitputtelijke energie voor gezorgd, dat de vier- of vijfduizendste bestijging van heden ten dage bijna als eenzelfde epoque-makend .feit wordt beschouwd als de bestijgingen van Pacquart en De Saussure, nu meer dan honderd jaar geleden.

Is dat niet iets om de ijdelheid en de eerzucht van den meest eenvoudigen sterveling te prikkelen? En zou iemand het me dan ten kwade willen duiden, dat ook bij mij die alleszins menschelijke gevoelens zich openbaarden?

En zoo bleven eerzucht en ijdelheid bovendrijven, tot ik op een goeden dag in 1907 den berg zag van den Italiaanschen kant en.... alle klein-menschelijke gevoelens zonken plotseling weg voor zuiver alpinistische verlangens.

Van dat oogenblik af koesterde ik den wensch den MontBlanc te beklimmen langs een der Oostelijke of Zuidelijke routes. Mijn reisgenoot Knottenbelt was het volkomen met mij eens en reeds dadelijk smeedden wij een bestijgingsplan. Maar zoo heel gemakkelijk gaf de berg zich niet gewonnen. Het weer bleef slecht en met een spijtig gevoel trokken we over den Col du Géant.

In 1908 was ik in Courmayeur met Lugard, doch ditmaal viel er zelfs aan een poging niet te denken.

In 1910 kwam ik met Finch met hetzelfde plan in Courmayeur. We bereikten den Col du Géant, maar het verdere resultaat van onze onderneming was een drijfnat bergpak, zóó, dat de gasten van Montenvers zich afvroegen, of we ergens in het water waren gerold.

Toen kwam de zomer van 1913. Hij was van dien aard, dat alle andere regenzomers in vergelijking met dezen slechts nog in de herinnering zullen voortleven als heerlijke maanden met zoo nu en dan een buitje. Toch hadden mijn vrouw en ik ook nu weer een Mont-Blanc-plan gemaakt via Glacier de Miage, Glacier du Döme, om van af den top langs de gewone route naar Chamonix af te dalen.

Op 28 Augustus kwamen we in Courmayeur, na een traverseering van den Grand Combin en toen na een paar regendagen in den ochtend van den isten September plotseling eenige verbetering intrad, besloten we zonder eenig

8

Sluiten