Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na drie uren rijden stapten wij uit bij de Cantine de la Visaille, een onaanzienlijk, klein, vuil herbergje; want hier begon het voetpad.

Ondanks de allen eetlust bedervende vervuiling in het keukentje, waar geiten en kippen de ruimte met de onfrissche bewoners deelden, gebruikten we toch het een en ander om onze proviand te sparen en om nog eens rustig hetgrootsche Alpentafereel in ons op te nemen. Toen hingen we onze zware rugzakken om en begonnen we de lange wandeling naar de Döme-hut.

Het begin van den tocht was van zoo'n verrassende schoonheid, dat we althans voor een oogenblik alle verontrustende gedachten over het weer vergaten. De zon was doorgekomen en het heldere licht druppelde door de sparretakken neer op bloemen en op heesters, waaraan ontelbare waterdroppels als levende, sidderende parels en brillanten glansden en fonkelden. En van de eene bloem naar de andere fladderden weelde-kleurige vlinders, als waren het de bloemen zelf, die in blijden dans rondwarrelden te midden van het teer genuanceerde, lichtende groen. En tusschen de takken van boomen en struiken door zagen we den in felle zonneschittering voortjagenden bergstroom, die ruischend voortbolderde over zijn met rotsblokken bezaaide bedding.

Scherp was het contrast tusschen dit blij-kleurige landschap en het wijde dal, waarvan het Vrij onaanzienlijke Gombal-meer slechts een klein gedeelte besloeg. (Naar ik vernam, kan het geheele dal voor militaire doeleinden onder water worden gezet). Rechts van ons lag de kolossale, begroeide moraine van den Miage-gletscher.

Hier verzamelden we het doode hout van de laatste boomen, die we passeerden, dat dienst zou doen, om een vuurtje te maken in de hut. Toen zigzagden we met onzen zwaren last tegen de moraine omhoog en even later betraden we den ijsstroom. Ware het niet aan den vorm te zien, dan zou niemand vermoeden, dat onder den met steenen en gruis geheel bedekten dalbodem een gletscher school. Bijna drie uren lang wandelden we voort over deze steenwoestenij langs

Sluiten