Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. ALS HET IJZER GESMEED WORDT. Roman door Clara

Viebig. 2e druk (6e—10e duizendtal)/ f1-16

Deze roman is als een monumentaal gebouw, dat door zn'n grootsche eenheid imponeert en liefde opwekt tot het waarachtig schoone. Het is wel een zeer bizonder talent, dat zulk een kunstwerk heeft gewrocht. Een bizonder mooi boek. N. Arnh. Courant.

11. BICHARD WAGNER. Ztjn leren en werken, door J.Hartog.

Rijk geïllustreerd f 1.25

Een keurig uitgevoerd prachtwerk, met rijken inhoud, dat zich prettig laat lezen, en velen — ook om den zeer lagen prijs — hoogst welkom zal ztjn. De schrijver geeft hier een zuiver onpartijdig oordeel. Een welverdiend succes zal het boek wachten. 0. v. d. Linden in de Muziekbode.

12. KIPPEVEER of Het geschaakte Meisje. Roman door Cosinus, 419 bladz. Deel I 5e druk (25e—80e duizendtal). f 1.25

18. KIPPEVEER of Het geschaakte Meisje. Roman door Cosinus, 881 bladz. Deel IL 56 druk (25e—80e duizendtal). f 1.25 Deze beroemd geworden ALLERVERMA KKT.IJKBTE roman zal ongetwijfeld in den nieuwen vorm weder vele lezers yinden. Aardige illustraties van Raemaekers. N. v. d. Dag.

U. GALERIJ van beroemde Fransche Tooneelspelers. Hun intiem leven anecdotisch beschreven, door J. H. van der

Hoeven, met vele illustraties. f 1.10

Een kostelijke bundel, luchtig geschreven kantteekeningen van meer of minder piquante gedenkschriften. Het is een keurige uitgaaf, ook naar het uiterlijk.

F. Lapldoth in de Nieuwe Courant.

16. MONNA VANNA, door M. Maeterlinck, Tertaling van

Frans Mijnssen, met 1 portret. 5e druk f 1.10

De meesterlijke vertaling van Frans Mijnssen in het nieuwe aantrekkelijke gewaad der bekende Meulenhoff-Ediüe.

Avondpost.

16. HET HEKSENLIED, door Von Wildenbruch, op maat overgezet voor de muziek van Max Schillings door Fr.

Pauwels. fO.75

Een handige uitgaaf van het beroemde „Heksenlied" in goede bewerking en in maat overgezet voor muziek van Max Schillings. Utrechtsch Dagblad.

17. EEN VROUWENBIECHT. Oorspronkelijke roman door G. van Hulzen. 2e druk (7e—11e duizendtal). . . . f 1.15 Het goede in dit boek is de voortreffelijke psychische uitbeelding, en vooral, dat de overgave van deze vrouw vanzelfsprekend is geworden. De Groene Amsterdammer.

18. MARIE ANTOINETTE. — Jeugd. — Eerste jaren der Revolutie, door CL Tschudi. Naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf door J. Clant van der Mijll—Piepers. Met vele

illustraties f L15

Ben aanbevelenswaardig boek; levendig ia hier de geschiedenis van de ongelukkige koningin beschreven; men leest het boek als een diep tragischen roman. Opr.Haari.Crt.

Sluiten