Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. DRAMATISCHE WERKEN door Bjürnstjerne Björnson. Naar de oorspr. Noorsche uitgaaf vertaald door Marg. Me(jboom. — Drie spelen van recht; De jonggehuwden!

Een handschoen; Leonarda f 1.15

De bekende, in korten tijd populair geworden MeulenhoffEditie, brengt een verdienstelijke uitgaaf van BjOrnson's dramatische werken, waarin de gelijkheid van man en vrouw behandeld wordt wat betreft het peil van zedelijkheid, recht en maatschappelijk optreden. Alg. Bibl.

20. MARIE ANTOINETTE EN DE REVOLUTIE, door 01. Tschudi. Naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf door J. Clant v. d. Mijll—Piepers. Met Vele illustr. 469 blz. f 136 Dit boek toont ons het leven van de arme Koningin op haar Hjdenspad naar het treurige einde.

De schokkende gebeurtenissen der Fransche Revolutie met al haar verschrikkingen, ziet men hier levendig, en getrouw aan de historische feiten, weergegeven. Het geheel is in onderhoudenden, boetenden trant verteld.

21. HALFBLOED. Een huwelijk in de tropen. Roman door A. Perrin. Vertaald door D. Jacobson. 2e druk. (7e—12e

duizendtal) f 1.15

Een goed doorgewerkte roman; de strfld tusschen liefde en bijgeloof van de Indische vrouw is goed weergegeven.

N. v. d. Dag.

22. NA HET DEBDE KIND, Roman door H. von Mühlau. vertaald door Anna van Gogh—Kaulbach . . . . f 1.16 Was het derde kind gewenscht?

Mag men deze vraag zelfs opwerpen? . Ziedaar een stukje sociale quaestie waarover deze roman ■ handelt, en die in den tegenwoordigen thd aller belangstelling zal wekken.

23. VERLOVING EN, HUWELIJK IN VROEGER DAGEN,

door Prof. L. Knappert R(jk geïllustreerd f 1.26

Een historisch overzicht met vele bizonderheden over „hoe

, men elkaar vroeger vond en kreeg". Interessant geïllustr.

,21 DWALEN.... FALEN. De geschiedenis van een jeugdliefde. Roman door Th. Fontane ' f 1.25

Een aandoenlijke geschiedenis van een onbezonnen jeugdliefde.

3K OPGANG. De roman van een vrouwenleven. Oorspronkelijke roman van Anna van Gogh-Kaulbach. 2e druk.

we—13e duizendtal) f ^26

Opgang is de roman van een ,slachtoffer der tweedracht in een huwelijk. Het is de ellende, door dit laatste veroorzaakt, die Anna van Gogh—Kaulbach ons duidelijk voor oogen wil stellen, en ze slaagt daarin volkomen.

De Haagsche Vrouwenkroniek.

86. -DE WAPENS NEER". Roman van Bertha von Suttner. Se druk in de Meulenhoff-Editie. Deel L (12e—17e duizendtal der nieuwe uitgave) / 155

Hoe goed heeft deze vrouw opgemerkt: wat heeft z(j van TS91 on8 nog ^V*1 met wilde verbazing vervult, de alledaagsche, onschuldig schijnende oorzaken aangetoond.

f De Telegraaf.

Sluiten