Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59. HENRIETTE, roman door Frangois Coppée. 150 bladz.

Eenvoudig gebonden f 1.15

Vlot geschreven en met zorg vertaald, leent deze Parijsche roman van jeugdig liefdeleven zich bij uitstek voor verpoozings- en reislectuur. De Controleur.

60. KLEINE EYOLF, tooneelspel in drie bedrijven door Henrik

Ibsen. Eenvoudig gebonden .• f 0.96

Een Ibsen-vertaling die hoog gewaardeerd kan worden, in een fraai verzorgde uitgaaf. Dr. W. G. C. Bjjvanck.

61. VOGELLEVEN IN NEDERLAND door A. B. Wigman. 250 blz. met 65 prachtafbeeldingen. Eenvoudig gebonden f 1.45 De tekst, boeiend en pakkend geschreven, is van een der

/eerste vogelkenners in Nederland. De illustraties zijn in één woord onovertrefbaar. Nieuws van den Dag.

62/68. SCHULD EN BOETE, door P. M. Dostojewsky. 2deelen.

Eenvoudig gebonden . . p. deel . . " f 1.25

Het meesterwerk van Dostojewsky. Ztjn beroemdste roman. In eiken regel leert men den meester kennen, den grooten schrijver en kenner van de menschelijke ziel.

Prof. Bartels.

64. LIEFDESTRAGEDIE, roman door G. van Hulzen.

Eenvoudig gebonden f 1.15

Meesterlijk en vol gevoel wordt het leven beschreven van het jonge meisje, dat ten onder gaat in het gewoel van de groote stad. Een mooie roman, een kleine liefdestragedie, van veel liefde en veel lijden.

65. MEVROUW BOVARY, roman door G. Flaubert 860 blz.

Eenvoudig gebonden . f 1.25

Deze roman staat bovenaan in de rij van meesterwerken der Wereldliteratuur. Utrechtsen Dagblad.

66. HET DUEL, roman uit het Russische officiersleven door

A. Koeprien. Eenvoudig gebonden f 155

Aangrijpend is in dezen roman het leven van den Russischen officier beschreven. Men ziet hier de Russische toestanden zoo zij zijn, verdorven en ruw. Bredasche Crt.

67. HET VERGAAN DER WERELD door Dr. M. W. Meijer.

Rijk geïllustreerd. Eenvoudig gebonden f 1.15

Alom in de natuur ziet men een geboren worden, een groeien en bloeien, gevolgd door verwelking en dood. Sterren en wereldstelsels komen en vergaan. Zoo zal ook de aarde eenmaal moeten vergaan. Hoe dat zal geschieden, ziet -men door den bekenden sterrekundige in dit boek op duidelijke, onderhoudende wijze beschreven.

68. DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH door Wilhelm

Bölscbe. GellL Eenvoudig gebonden f 1.15

De romantische gloedvolle stijl van BOlsche, gepaard met een diepgaande kennis van het onderwerp, treft men ook in het thans als Meulenhoff-uitgave verschenen boekje aan, terwijl de vele afbeeldingen een allerbelangrijkste toelichting van het geschrevene vormen. Een aantrekkelijk boek.

Prov. Overfjselsche Cour.

Sluiten