Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vaderlandsche Boeken

□ DER MEULENHOFF-EDITIE □

In dezelfde uitvoering als dit werkje verschenen de navolgende fraai geïllustreerde prachtwerkjes

No. 1. Ons Mooie Nederland. GELDERLAND I

door D. J. van der Ven. 322 blz. en 80 afbeeldingen naar photographische opnamen . . . . f 1.45 In prachtband met goud ........ f 2.—

Weelderig als het Geldersche landschap zelve zijn de beschrijvingen in „Ons Mooie Nederland". Wanneer wij gaan wandelen aan de hand van den natuur- en kunstminnaar D. J. van der Ven, dab zal het ons te moede zijn, alsof een goede fee met haar tooverstaf boom en plant en struik en bodem aanraakt, zelfs de kalë hei stoffeerde. En het zal geen zinsbegoocheling blijken, maar tastbare werkelijkheid. Want wij hadden oogen om te zien, maar wij zagen niet. Th. in „Het Centrum".

No. 2. HET WONDERE LEVEN DER PADDENSTOELEN. Nederlandsche Paddenstoelen en Zwammen door D. J. van der Ven. 294 bladzijden met 80 photographische natuuropnamen . , . f 1.45 In prachtband met goud f 2.—

Schrijvers enthousiasme proeft ge op iedere bladzijde, zijn „ignus ardens" brandend vuur zal niet nalaten de lezers te boeien van 't begin tot 't eind. Wie het boek leest, zal met andere oogen door het herfstbosch wandelen. Het zal u als een groote openbaring zijn, wanneer ge geluisterd hebt naar den profeet Van der Ven j- Ieder mensch, die aanspraak maakt op algemeene ontwikkeling — en wie doet dat tegenwoordig niet? — moet zoo'n boekje voor 95 cent koopen. Hij zal er lezende van genieten en ai genietend uit leeren. Hij zal het herlezen en zijn geest zal zich rijker weten. J. B. Bernink.

No. 3. DE TORENS ZINGEN! Onze Nederlandsche Torens en hunne Klokkenspellen door D. J. van der Ven. 240 bladzijden met 70 afbeeldingen, f 1.45 In prachtband. . . . f 2.—

De schrijver aanvaarde mijn bijzondere hoogachting voor zijn uitgebreid onderzoek en zijn compositiegave; de verzekering ook van mijn genot, omdat hij dichterlijk voelt en omdat de geest der muziek zijn werk bezielde. Hij gaf een kunstvaardig geordende verzameling van wetenswaardigheden en een stemmend geheel. — Men zal dit boekje bij de hand houden en het menigmaal voor een preftige verpoozing tot zich nemen. Men zal ook den uitgever voor smaakvolle zorgvuldigheid dankbaar zijn.

P. van Westhreene in „Het Muziekcollege".

Sluiten