Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vaderlandsche Boeken

□ DER MEULENHOFF-EDITIE □

No. 4. BLOEMEN. Als onze wilde planten vertellen konden van volksgewoonten en volksgeloof. Plantlore door D. J. van der Ven. 263 bladz. met

65 photografische opnamen f 1.45

In prachtband met goud f 2.—

' „Mij spreekt de blomme een tale!" Van de diep-poëtische gedachte, welke in die dichterlijke woorden schuilen is gansch dit werkje vervuld en het is daarom, dat we het na lezing lief hebben 'gekregen, zooals we gehecht kunnen zijn aan een voorwerp, waaraan voor ons dierbare herinneringen verbonden zijn en dat we voor geen geld zouden willen missen, hoezeer we het ook zouden noodig hebben. Daarom als slot nog een warm huidewoord aan den uitgever, die zulk een prachtwerkje tegen zoo luttele prijs (f 0.95 gebonden) onder ieders bereik brengt. De schrijver en zij, die het boekje hielpen verluchten en zoo te zamen maakten een wonderschoon geheel, zullen zeker in de algemeene waardeering van het publiek geen gering loon vinden. — Daarvan houden wij ons overtuigd I 11. ]. G. in de „Nieuwe Arnhemsche Courant".

No. 5. WILDE DIEREN. Beschreven door Dr. H. W. Heinsius, naar het léven gephotografeerd door Aug. F. W. Vogt. — Onze eigen, zeldzaam mooie dierentuin „Artis" in woord en beeld weergegeven. 250 bladz. met 65 photografische natuuropnamen naar het leven van de voornaamste wilde dieren

in „Artis" f 1.45

In prachtband f 2.—

In de Meulenhoff-Editie schrijft Dr. H. W. Heinsius op zeer onderhoudende wijze over wilde dieren. Het zijn populaire besprekingen, waarbij een groot aantal mooie foto's, alle naar de natuur genomen. Indien men bedenkt, dat de fotograaf soms uren lang moet zitten om de nooit rustende leeuw en tijger voor de lens te krijgen, dan vraagt men zich af, hoe het mogelijk is dat de uitgever dit werk voor den zdd luttelen prijs van f 0.95 kan beschikbaar stellen. Haarlemsche Courant, 2l-n-'l6.

Van den heer Meulenhoff ontvingen wij: „Wilde Dieren", waarvan de foto's zeer goed geslaagd zijn en de beschrijving levendig en leerrijk. Prov. Gron. Courant, 22 Nov. '16.

' Dr. Heinsius geeft van elk der dieren een lezenswaardige beschrijving. De foto's zijn met veel zorg door een bekwaam fotograaf genomen. Handelsblad, 24 Nov. '16.

Sluiten