Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vaderlandsche Boeken

□ DER MEULENHOFF-EDITIE □

No. 6. Ons Mooie Nederland II. DE GELDERSCHE ACHTERHOEK door D. J. van der Ven. Met 62 pracht-afbeeldingen naar photografische opnamen van B. J. Hoetink, F. F. B. Prins, Arthur Marshall, J. G. van Houten en anderen. 255 bladzijden. f 1.45

In prachtband met goud f 2.—

Evenals het le deel van de „Ons mooie Nederland-Serie", geeft ook dit boek een schat van wetenswaardigheden en mooie natuurbeschrijvingen van den schilderachtigen Achterhoek. De Heer v. d. Ven voert ons hier als een zeer bekwaam gids rond, en weet op prettigen onderhoudenden toon, met geestdrift te vertellen van het vele moois, dat de Achterhoek ons oplevert. Een groot aantal prachtfoto's alle als ware kunstproducten te beschouwen, sieren het boek. Hoe is het mogelijk dat in deze dure tijden de uitgever in staat is zoo'n prachtwerk voor den luttelen prijs van een gulden te geven. Wij wenschen het boek een plaatsje in de boekenkast van ieder Nederlander, en hopen dat het dikwijls in de hand genomen zal worden .om te lezen en te genieten van ons eigen mooie land. Algem. Maandel. Bibl.

No. 7. VOGELLEVEN IN NEDERLAND door A. B. Wigman. 224 bladzijden, met 68 photografische natuuropnamen. Eenv. gebonden. . f 1.45 In prachtband met goud ....... f 2.—

De tekst, boeiend en pakkend geschreven, is van een der eerste vogelkenners in Nederland. De illustraties zijn in één woord onovertrefbaar. Nieuws van den Dag.

No. 8. DE NEDERLANDSCHE NATIONALE KLEEDERDRACHTEN door Th. Molkenboer. 244 bladzijden, met 81 afbeeldingen naar photografische natuuropnamen. Eenv. gebonden f 1.45 In prachtband met goud f 2.—

Men weet niet wat het wint: de beschrijving, gevloeid uit de pen van een artiest, of de vele fraaie afbeeldingen.

Het geheel is een kostbaar boekje, dat een geheel eigen plaats inneemt en voor het nageslacht vastlegt wat langzaam maar zeker verloren dreigt te gaan. Het Huisgezin.

Sluiten