Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaatst, een deel zal worden doorgelaten, de rest wordt door het lichaam geabsorbeerd. De breuken, die aangeven, hoe groot deze gedeelten zijn, noemt men het reflectievermogen r^, het doorIJatingsvermogen dx en het absorptievermogen Hjf' De som tx + dA + a;. is dan gelijk aan 1. Voor niet doorschijnende stoffen, zooals de metalen en kool, is het doorlatingsvermogen dx = 0 en geldt dus + = 1.

Het absorptievermogen a^ staat in nauw verband met het emissievermogen. Kirchhoff heeft aangetoond, dat bij eene bepaalde temperatuur en golflengte de verhouding

emissievermogen „ _,

absorptievermogen VOOr alle Stoffen even 9r°ot is"

Dat wil dus zeggen: een lichaam, dat sterk ab; sorbeert, zal ook veel uitstralen, terwijl lichamen, i die de opvallende straling grootendeels terugi kaatsen of doorlaten, slechte stralers zijn.

Daarom maakt men bijv. eene kachel, die veel

warmte moet uitstralen, zwart (zij absorbeert ; dan sterk en zal dus veel stralen), terwijl men ; eene koffiekan, die lang warm moet blijven en dus fmaar weinig mag stralen, zoo goed mogelijk laat fspiegelen.

Denken wij ons nu een lichaam, dat alle er op 'vallende stralen absorbeert en niets terugkaatst. EZulk een lichaam zou men volkomen zwart kunnen noemen. Het absorptievermogen ervan is izoo groot mogelijk &x ~ 1 en dus moet volgens

Sluiten