Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bron wordt. Bij lagere temperatuur valt verreweg het grootste gedeelte der uitgestraalde energie buiten het zichtbare spectrum.

Dit is ook bij alle kunstlichtbronnen het geval. Ons oog is aangepast aan het licht van de zon en deze straalt ongeveer als een zwart lichaam van 5000 - 6000°.

In den laatsten tijd is het gelukt dergelijke hooge temperaturen kunstmatig op te wekken; eene technische toepassing hebben zij echter nog niet gevonden.

Evenals de plaats van den top van de energiekromme staat ook hare hoogte in een eenvoudig verband met de absolute temperatuur. Noemt men het maximale emissievermogen Em dan is: E = 13. H 10~12 T5. watt/cM2. cM.

Em is dus evenredig met de vijfde macht van de absolute temperatuur en dus bij 2000° 32 maal zoo groot als bij 1000°; bij 3000° is het reeds 243 maal zoo groot.

7, De stralingsformule van Planck.

Planck is er in geslaagd eene theorie op te stellen, die de afhankelijkheid van het emissievermogen van een zwart lichaam van de temperatuur en de golflengte verklaart en de resultaten der experimenten goed weergeeft. Om tot dat resultaat te komen, was het noodig een geheel nieuwen gedachtengang te volgen. Planck moest aannemen, dat de deeltjes, die de straling uitzenden,

Sluiten