Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geteekende krommen werden bepaald voor draden van 75 /«.Voor dikkere draden is de verdampingssnelheid nog geringer.

4. De warmte-afleiding door het gas.

Het groote inconveniënt van de gasvulling is daarin gelegen, dat een belangrijk deel van de door den electrischen stroom in den draad ontwikkelde warmte door het gas wordt weggeleid en dus nutteloos verloren gaat. Het is dus van het grootste belang na te gaan, onder welke omstandigheden dit verlies zoo klein mogelijk wordt. Om hierin een inzicht te krijgen, willen wij twee draden beschouwen met hetzelfde oppervlak, een langen dunnen, bijv. 20 cM. lang en 50 in diameter en een korten dikken, 2 cM. lang en 500 /* in diameter. In een vacuüm zullen beide draden, wanneer zij op dezelfde temperatuur gebracht worden, evenveel energie uitstralen. Brengt men ze in eene gasatmosfeer, dan zou men verwachten, dat ze wederom evenveel energie zouden afgeven, immers het oppervlak, dat met het gas in aanraking komt, is in beide gevallen even groot. Dit is echter geenszins zoo. De lange dunne draad geeft veel meer energie aan het gas af dan de korte dikke, in het geval van stikstof bijvoorbeeld ruim vijf maal zooveel. Volgens Langmuir moet men dit op de volgende wijze verklaren. Het warme gas, dat den draad omgeeft, geraakt in strooming. Vlak om den draad echter vormt

Sluiten