Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gele lijnen i = 0,5770 en 0,5790 de voornaamste zijn; van deze is de groene lijn de sterkste.

De omzetting van electriciteit in licht is over het algemeen bij de luminescentiestralers veel gunstiger dan bij de temperatuurstralers (verg. tabel IV, blz. 39) en op het oogenblik wordt daarmede dan ook het hoogste nuttig effect bereikt.

4. Karakteristieken.

Stuurt men door een booglamp bij constante booglengte verschillende stroomsterkten, en meet men de bijbehoorende spanning aan de koolspitsen, dan doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat met toenemenden stroom / de spanning kleiner wordt (fig. 38). De weerstand R van den

volt boog neemt met toene¬

mende belasting zoo sterk af, dat ook de spanning, die gelijk is aan het produkt van I en R, kleiner wordt. Bij de kooldraadlamp'trad ook zulk eene

<• j .—a

» - <• ' " " ainame van ucu wcuoumu Fig- 38- met toenemende stroom-

sterkte op, doch het product IR werd met toenemenden stroom grooter evenals bij de wolfraamlamp (fig. 39). Dit is ook, wat men zou verwachten: om meer stroom door eene lamp te sturen, is eene hoogere spanning noodig. Bij eene

Sluiten