Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu moet r zoodanig zijn, dat met toenemenden stroom het produkt l (R + r) grooter wordt. Dan verzet de combinatie van lamp en voorschakelweerstand zich tegen het grooter worden van den stroom; de stroomsterkte neemt niet langer willekeurig groote waarden aan. In fig. 41 is de spanning aan den boog ej, en die aan den weerstand ew benevens hunne som eb + ew grafisch voor¬

gesteld als functie van de stroomsterkte. De laatste kromme daalt eerst met toenemende stroomsterkte om vervolgens weer te stijgen. Zoolang wij ons in het dalende gebied bevinden, is stabiel branden onmogelijk 1), de stroom neemt van zelf toe en wordt eerst constant voor de waarde van /, waarbij ej, + e„ gelijk wordt aan de netspanning. Wijkt de

kromme ej, + e„ hier maar weinig van eene horizontale lijn af, dan gaan met kleine veranderingen in de netspanning groote variaties in de

Fig. 41.

1) Aan het dalende gedeelte der karakteristiek en de daarmede gepaard gaande instabiliteit heeft de booglamp hare toepassing in de draadlooze telegrafie te danken. Bij het Poulsensysteem gebruikt men eene booglamp van bijzondere constructie voor het opwekken der electrische trillingen.

Sluiten