Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel in overeenstemming met de ervaring is.

Bij het bekijken van donkerder voorwerpen met kleiner reflectievermogen r, moet de verlichting natuurlijk omgekeerd evenredig grooter genomen worden.

- Eene dergelijke samenhang als door Nutting tusschen {helderheid en kleinst waarneembaar helderheidsverschil werd bepaald, schijnt bij eenige benadering ook voor an'dere zinswaarnemingen te gelden, bijv. voor den tastzin. Plaatst men achtereenvolgens gewichten van 10, 100 en 1000 gram op de hand, dan . kan men eene gewichtsver' meerdering met 1 gram, resp. 10 en 100 gram juist waarnemen. In dit gebied zijn wij dus in staat dezelfde procentueele gewichtstoename te kunnen constateeren. Men noemt deze wet de wet van Fechner. Bij zeer kleine en zeer groote belasting gaat zij niet meer door, evenmin als bij de te groote of te kleine verlichting.

De metingen van Nutting werden met witte ;vlakken verricht; hoe de helderheids-gevoeligheid voor de verschillende kleuren is, weten wij niet, doch hoogst waarschijnhjk zullen hiervoor jwel analoge betrekkingen bestaan.

Deze metingen geven ons eenig inzicht in de ganders zoo willekeurig schijnende getallen van tabel XII, maar bovenal hebben zij waarde in al die gevallen, waar ons geen ervaringscijfers ten jdienste staan en zij ons in staat stellen zonder grove fouten te maken de vereisehte verlichting vooruit te bepalen.

5. Verblinding en contrast. Wanneer de helderheid van een bepaald voor-

V.U.B.-JV. 9

Sluiten