Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen zijn, wier spectrale energieverdeeling door de absorptie van den ballon ongeveer gelijk gemaakt is aan die van het zonlicht.

Ieder weet, welk een belangrijken invloed de kleuren hebben op den indruk, dien een vertrek op ons maakt. Blauwe kleuren en blauw behang bijv. maakt een kouden indruk, geel is vroolijker, rood geeft een warmen indruk. Analoog maken lichtbronnen, die veel blauwe stralen bevatten, een kouden indruk, de roodere een warmer. Hiermede moet men bij de verlichting rekening houden. Over het algemeen zullen lichtbronnen met roodachtig licht gezelliger zijn, althans wanneer het licht niet zóó rood is, dat de blauwe en groene kleuren vaal en doodsch lijken.

In dit opzicht schijnt het licht der halfwattlampen bijzonder goed, dat der vacuumlampen is te rood en dat der zonlichtlampen te blauw voor huiskamerverlichting. Deze opvatting is echter persoonlijk en zal misschien niet door iedereen gedeeld worden.

7. Verlichtingssystemen.

In het kort samengevat kunnen wij dus de eischen, waaraan elke goede verlichting moet voldoen, aldus formuleeren:

le De verlichting moet voldoende sterk zijn, waarbij^rekening moet worden gehouden met het reflectievèrmogen der te verlichten voorwerpen,

2e De verlichting moet zoodanig zijn, dat noch

Sluiten