Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoeveel het Nederlandsche volk thans ook moge verschillen van zijn Duitsche buren, er is een tijd geweest, dat het daarmede nauw verbonden was. Dat verband in staatkundigen zin is los geraakt. Een eeuw lang heeft het als van Duitschen staatkundigen invloed onafhankelijk deel een zeer grootsche rol in de wereld gespeeld. Eenmaal was het kleine Holland „wereldmogendheid", totdat het afdaalde tot een natie van den tweeden rang, na zijn onafhankelijkheid gedurende eenige jaren geheel te hebben verloren. De oorzaken daarvan na te gaan, ligt niet op onzen weg. Zij liggen trouwens voor de hand. En er is eigenlijk geen beschaafd Nederlander, die ze niet weet aan te wijzen. Hoe smartelijk het den Nederlander ook moet aandoen, er ligt waarheid in hetgeen Seeley daarvan . zegt:

„Some countries, such as Holland and Sweden, „might pardonably regard their history as in a manner „wound up. They were once great, but the conditions „of their greatness have passed away". (The expansion of England).

Na de opkomst van Frankrijk, was het de opkomst van Engeland die Nederland bedreigde. De 20e eeuw ziet: de expansie van Duitschland, voorbereid door het levenswerk van yon Bismarck. In het midden der vorige eeuw werd door den ijzeren kanselier met een geweldigen greep de verspreide Germaansche kracht vereenigd en aangewend tegen den concurrent in eigen huis (Oostenrijk) eenerzijds; tegen den ouden vijand (Frankrijk) anderzijds. Dat was het voorspel 317

Sluiten