Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voeren. Zijn wapenen en toerustingen ten strijde werden daar niet belet. Keizer Maximiliaan was overigens de zaak der Nederlanders en van den Prins van Oranje gunstig gezind. Maar dynastieke belangen deden hem niet veel meer doen dan een mislukte poging in 1569 om Philips II en Willem van Oranje met elkaar te verzoenen. Van Duitschland zelf ontvingen de gevluchte Nederlanders veel hulp door gastvrije ontvangst en bescherming. Trouwens die vluchtelingen brachten het land, waar zij bescherming zochten, te veel voordeel aan om gevolg te geven aan de protesten van de Brusselsche Regeering.

Duitschland zelf begon trouwens, .door de plannen van Philips II en Alva om van de Nederlandsche gewesten een Koninkrijk te maken met een sterke gecentraliseerde regeering, bedreigd te worden. Want het lag in de bedoeling van de Spaansche Regeering ook Oostfriesland, Munster en Keulen, Aken en Trier onder Spaanschen invloed te brengen. Zelfs in Dillenburg en de Paltz gevoelde men zich ongerust. Toch riep Willem van Oranje in 1570 vergeefs op den Rijksdag te Spiers de hulp in van den Keizer en het Rijk. Philips II was met de oudste dochter van den Keizer gehuwd en de Luthersche vorsten wilden niets voor het Nederlandsche Calvinisme doen.

De moeilijkste en bitterste en meest beslissende jaren van den geheelen vrijheidskrijg (1570—1574) zijn dan ook zonder Duitsche hulp doorgebracht. Duitschland heeft toen, door welke oorzaken dan ook, een schoone kans voorbij doen gaan den band met de Nederlandsche gewesten nauwer aan te halen en het feitelijk verloren gebied te herwinnen.

Nederland en Duitschland gingen officiéél hun eigen weg alleen. Totdat — gelijkheid van belangen hen op wederkeerige hulp aangewezen deed zijn. Feitelijk waren de noordelijke Nederlanders „onafhankelijk" toen het Bestand (1609— 1621) gesloten werd. Al trachten Engeland en Frankrijk hen ook als beschermeling te behandelen.

De deelneming van de Nederlandsche gewesten aan den 30-jarigen oorlog bewees, dat de belangen van het Piotes-

Sluiten