Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen Duitschland, en het plan van verdeeling is uitgegaan „van Frederik den Groote. En gaan wij terug tot den tijd „van Duitschland's eenheid en macht onder zijn koningen uit „de Frankische en Saksische huizen, dan kunnen wij van „Italië en de Slavische landen vernemen, wat er aan is van „de meening, dat veroveringszucht alleen eigen is aan de „Romanen en vreemd aan dë Germaansche volken". (Verspr. Geschr. IX).

Alzoo een caveant consules.

En dat een oorlog met „Holland" behoorde tot de uitgewerkte plannen van den Duitschen Generalen Staf, was meer dan een volksmeening in Holland. In een gesprek in 1895 bij gelegenheid van de Engelsche herfstmanouvres gehouden tusschen den Engelschen generaal-majoor Alex Elliot en den Pruisischen generaal, graaf von Blumenthal, zou de laatste, een aanvalsplan van Duitschland tegen Engeland ontwikkelend, o.a. gezegd hebben: „Bij eene oorlogsverklaring zal Duitsch„land beginnen met België en Nederland te bezetten en als „dit niet zeer moeilijk werk gedaan is, hebben wij de macht „over de geheele vloot dier beide landen". (Militair Weekblad 1896, no. 6).

Sedert groeide Duitschland tot „wereldmacht". En het kan van belang zijn te vermelden, met welke blik men in Duitschland de historische betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland eigenlijk beschouwt. Of liever enkele persstemmen daaromtrent uit de laatste 20 jaren. Persstemmen, die voortborduren op List:

Wij denken er niet aan, Holland „Duitsch te maken"; omdat het sinds menschenheugenis reeds Duitsch is! Wij willen slechts een verbond sluiten en de rest kunnen wij gerust aan de historische ontwikkeling overlaten . . .

Wij zullen Holland weer tot het leven van het Rijk brengen. Het heeft onze landverhuizers en onze macht noodig voor de ontwikkeling van zijn koloniaal bezit. Wij hebben deze, met Duitsch bloed gedrenkte domeinen noodig voor onze economische uitbreiding. Wij moeten ook den Rijn hebben tot den mond, waar Holland's stil verzet ons tegenwerkt. 339

Sluiten