Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaving, andere wetenschap, andere kunst. Het waren bovendien de slechtste krachten niet, die hier in het bolwerk der vrijheid rust en veiligheid zochten. De uitgebreide handelsbetrekkingen hadden bovendien reeds vóór het ontstaan van onze republiek duizende Franschen, Engelschen, Zweden, Duitschers tot ons gevoerd.

En het eigenaardige is nu, dat, over het algemeen, al die vreemdelingen hunne volksgewoonten en volkskaraktertrekken voor een groot deel verloren en aan latere tijden geslachten leverden, die volkomen Nederlander werden.

De geestelijke vatbaarheid, de aanleg, de verbeelding, de fijne zin, de scheppingskracht des volks werden verhoogd. Maar de grondzuilen, waarop de gansche levensdrang des volks berustte: afkeer van dwang en regeeringsovermacht, bleven.

In dat opzicht gingen de historische betrekkingen tot Duitschland zeer zeker verloren. Allard Pierson teekende ons in Herinneringen uit Pruisen's verleden aldus:

„Boven onzen rijkdom verdienen onze geestelijke goederen „de aandacht. Onze geest is toegankelijker voor het goede „der vreemde invloeden; onze blik reikt daardoor verder. „Onze gemakkelijkheid in het aanleeren van vreemde talen: „beide teeken en middel om, naar het woord van keizer „Napoleon, meer dan eens mensch te zijn, om uiteenloopende „geestesrichtingen in ons op te nemen.

„De ontwikkelden onder ons hebben daardoor eene buigzaamheid, die hen tegen vooroordeelen beschut. Schoon „zij „Germanen" blijven en dit door de diepte van gemoedsleven en van opvatting, door ernst en grondigheid, door „godsvrucht in beschouwing en wandel willen bewijzen, zoo „verstaan zij niettemin het wezen der Romaansche volken „en hebben daarvoor een oog en een hart. Ook de diepste „teugen uit de Duitsche wetenschap en wijsbegeerte maken „hun verhemelte niet ongevoelig voor de vonkeling van den „Franschen geest met zijne aangeborene en nooit aan te „leeren fijnheid, bevalligheid, blijmoedigheid. In Holland's „taal en stijl spiegelt zich dit een en ander af. Onze taal

Sluiten