Geen zoekvraag opgegeven

  • / 40

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per deel (met portret) ingenaaid f 1.90; gebonden f 2.40 In deze reeks zijn tot heden verschenen:

W. P. Kops. Figuren uit de Fransche Revolutie. (De

ontrouwe Zamor; de Koningmoordenaars; Camille enLucile). Delftsche Crt.: „Dit boek van Kops, die de Fransche revolutie kent of hij die heeft meebeleefd, heeft de goede eigenschappen van een roman en die van een historische studie".

André de Ridder, Mnon de JLenclos en de Vrouwen der XVIIe eeuw.

Telegraaf: „Met welk een liefde is dit boek geschreven".

De Hofstad: „Een charmante studie. Het is met een ruim inzicht en de noodige superieure losheid dat André de Ridder de uitgebreide materie beheerschte"'.

M. W. Maclaxne Pont, Op de Grenzen der Middeleeuwen. (Het leven van Jacoba van Beyeren).

Nieuwsblad v. h. Noorden: „Een mooi, gezond boek".

Joh. H. Been, Dagen en Daden van „Admiraal Dubbelwit" (Witte Corneliszn. de With).

Dr. H. T. Colenbrander aan den auteur: „Uw boek heeft mij al een onderhoudende lectuur verschaft gedurende den avond van gisteren".

Melati van Java, Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.

Bredasche Courant: „Een interessant werk over een belangwekkende figuur, een vrouw met temperament en moed".

Uitgaven der HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN

Bij de 'HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN is zoo juist verschenen:

Onze Politieke Partijen

Beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers}NIEUWE VERMEERDERDE EN BIJGEWERKTE DRUK (UITGAVE 1918)

Per complete serie van 10 nrs. f 3.50 Afz. nrs. 1 0.45

Een uitgave van b 1 ij v e n d e waarde voor de geschiedenis van de ontwikkeling der staatkundige beginselen in ons land.

De reeks bestaat uit de volgende nrs.: Mr. H. P. Marchant, De Vrijzinnig-Democratische Partij; Mr. Aug. Mesritz, De Economische Partij; Dr. Zeno Kamerling, De Algemeene Staatspartij; Dr. J: van Leeuwen, De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij; David Wijnkoof, De „S. D. P".; Dr. A. Brtjmmelkamp, De Antirevolutionaire Partij; A. Roodhuyzen en Prof. Mr. J. A. van Hamel, De Liberale Unie; Dr. A. C. A. Hoffman, De Roomsen-Katholieke Staatspartij; |Mr. Dr. J. H. W. Q. Ter Spill, De Vrij-Llberale Partij; C E. van' Koetsveld, De Christelijk-Historische Unie.

Sluiten