Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kust moeten we intusschen nog even in de tijdrekening teruggaan, immers tot naar het einde der 16de eeuw. We zijn dan in den bloeitijd der Nederlandsche ontdekkingsreizen, toen ten onzent de groote vraag aan de orde was, of het niet mogelijk zou zijn, benoorden Azië om, China in Indië te bereiken. Heemskerk en Barendtz hebben in die dagen hun naam vereeuwigd door de ontdekking van Nova Zembla en Spitsbergen. Met hen eindigen dan voor langen tijd alle ernstige pogingen der zeevaarders om in de Karische Zee verder door te dringen, tot ongeveer drie eeuwen later de weleer niet gelukte pogingen opnieuw met kracht ter hand genomen worden. Gedurende heel dien tusschentijd is het nl. slechts één keer gelukt, en dan nog eerst na eene moeilijke onderneming van vier jaren, om van Archangel uit per scheepsgelegenheid den mond van de Obi te bereiken en weer terug te keeren. Het waren de kloeke Russische zeevaarders Moerafjef en Paulof, die van 1735—'39 dien tocht gedaan hebben.

Het was duidelijk geworden, dat de ontdekkingsreizen langs Siberië's noordkust geschieden moesten van de mondingsgebieden uit der groote rivieren. Die riviermonden zelve waren reeds in 't begin der 17de eeuw bereikt. Ten tijde van Peter den Groote, en vooral sedert de ontdekkingen der rijke ertslagen in het Oeralische en Altai-gebergte, was er groote begeerte om de onbekende gedeelten der nieuwe Russische gebiedsstreken in Siberië, benevens het verdere dezer geheimzinnige wereld van edele metalen en „voorwereldlijk ivoor", — de in de toendra's gevonden mammouthstanden — te leeren kennen. Niet alleen gewone landverhuizers trokken er heen, maar ook wetenschappelijk gevormde mannen, wien het doen van ontdekkingstochten aantrok. Op deze wijze vernam men voor en na allerlei wetenswaardigs over de Siberische kustlanden, die stuksgewijze bekend werden. In 1743 passeerde de Rus Tsjeljoeskin de naar hem genoemde noordelijkste landpunt. Hij was de eerste Europeaan, die er den voet zette. In 1770 ontdekte men de Nieuw-Siberische eilanden, nadat in 1741 de zeevaarders Bering, Steller en Tsjitikof de,

Sluiten