Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppergezag, maar verder geene voorrechten. Onder den hetman stonden de starsjina's of oudsten, die in hunne yitsja's, d.i. de hoofdzetels hunner kozakken-gemeenten, het bestuur voerden. Tijdens de regeering van Peter den Groote werd het democratische element hunner instellingen echter zooveel mogelijk teruggedrongen. Ook werden ze gaandeweg tot het landbouwbedrijf gebracht. Er werd eene soort van aristocratie onder hen gekweekt en met medehulp van deze de macht der hoofdmannen ingekort, totdat men ze te gelegener tijd door eigenlijke regeeringsambtenaren kon vervangen. In 1 734 kregen ze ten slotte een Russischen militairen gouverneur boven zich gesteld, en in 1875 werd hunne positie opnieuw geregeld.

Meer dan in Rusland zelf misschien hebben de kozakken aan de Tsarenmacht onbetaalbare diensten gedaan bij de ontdekkings- en veroveringstochten in Azië. Ze hebben er bovendien in hooge mate medegewerkt aan de kolonisatie der bij Rusland aangehechte, weinig bevolkte landen.

Begonnen als grensorganisatie, trad het kozakkenwezen ook in Siberië beschermend op, waar nederzettingen van Russische landbouwers door nomadiseerende inboorlingen werden bedreigd. Zoo werden de kozakken wegbereiders en verdedigers. Zij waren soldaten en kolonisten tegelijk in het Siberische land. Zij gingen altijd maar weer vooruit, tot aan de Chineesche grenzen toe, en daarover, naar 't Oosten en naar 't Zuiden. Overal zijn hunne regimenten aangekomen. Iedere sotnie (van honderd man) is al een leger of voysko, en al de voysko's vormen eene armee van 52 regimenten kavalerie, 8 bataillons infanterie en 20 batterijen artillerie. Deze alleen in vredestijd, in tijd van oorlog zijn er driemaal zooveel. Hunne posten gaan tot in het verre Zuiden en Oosten van Siberië, tot den Amoer en den Oessoeri, tot Toerkestan en Transbaikalië.

Reeds als knaap komt het kozakkenkind in de militaire oefenschool. Met vaders paard opgroeiende,, is hij op volwassen leeftijd een volleerd ruiter. Is hij 18 jaar dan volgen drie jaren opleiding, twaalf jaren actieven dienst en nog vijf jaren actieve reserve. Dat blijft dan zoo tot zijn 50ste jaar.

Sluiten