Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals de aldus ontstaande deelsom uitwijst. Hieruit volgt, dat nieuwe verdeelingen geëischt kunnen worden, als de aantallen mannelijke bewoners vermeerderen of verminderen.

In de kozakken-dorpen is echter nergens sprake van nieuwe verdeelingen. Daar is zoo'n overvloed van land, dat men er zelfs niet aan denkt alles te bebouwen. Daar zijn heele streken, die nog nooit onder den ploeg kwamen. Daar bouwt men 5, 6 jaren achter elkander op dienzelfden akker zonder bemesting en neemt dan een ander nog ongebruikt stuk land voor nieuwe akkers.

Bij de kozakken-familie bestaat de rijkdom in paarden en vee. En wat de paarden aangaat, die dienen tevens als melkvee. Want de Siberische kozakken hebben van de steppenbewoners het drinken van koemis, d.i. gegiste paardemelk, geleerd en doen daar hun voordeel mee. Het is te begrijpen, dat het bezit van paarden niet communaal is. Zelfs worden ze in de weiden afgezonderd gehouden. Dit is echter niet het geval met den overigen veestapel, ofschoon ook daarbij persoonlijk bezit heerscht. Het rundvee en de schapen zijn voor de kozakkendorpen van hooge waarde, de koeien vooral om de melk, de schapen om hunne vachten. Overal om de stanitsa's, ter breedte van een paar kilometer, voordat men het eigenlijke dorp bereikt, zijn de weiden met het grazende vee en ziet men de schaaps- en runderkooien, van vlechtwerk vervaardigd en met mos bedekt, waarin de dieren bij feilen Noordenwind beschutting zoeken. Toch treedt de winterkoude dikwijls zóó heftig op, dat niet zelden het derde gedeelte en" somtijds wel de helft van het vee er onder bezwijkt. In de laatste 15, 20 jaren hebben echter ook de Siberische kozakken de waarde van hun^vee op hoogeren prijs leeren stellen en de dag is niet verre, dat ze hunne koeien en schapen gedurende den winter bij stalvoedering zullen onderhouden. Ook de omstandigheid, dat de uitvoer van boter per spoor begint mogelijk te worden en hier en daar zelfs van belang toeneemt, is eene reden tot betere verzorging van het vee.

Wat den landbouw betreft, daarin zijn de Siberische

Sluiten