Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand der oorlogs-periode overvloedig inhaalden. En dat V.) ..en '^'^ de landverhuizing zagen verminderen is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat in de vier voorgaande jaren de trek der boeren wat al te groot was geweest. Sedert 1913 is nu de streek langs den grooten spoorweg behoorlijk bezet en moeten dus de kolonisten naar afgeIegener streken trekken. De gronden in den Altai, eigendom van den Tsaar en door hem voor de kolonisten afgestaan, is natuurlijk ook reeds verdeeld. Men mag dus aannemen, dat de grootste landverhuizersgolf aan 't afnemen is, ofschoon ze groot genoeg blijft om de bevolking als in eene reeks te zien toenemen.

Thans werd het steppengebied tusschen Oeral en Altai voor vele Russische boeren het beloofde land van godsdienstvrijheid en een ruimer bestaan. Van nu af aan kwamen er tienduizenden, en sedert de nieuwe oekas van vrijwording honderdduizenden uit Rusland naar Siberië. Het nieuwe middel van vervoer gaf verder aanleiding tot eene onafgebroken landverhuizing. Tot 700.000, tot 800.000 Russische leden van boerenfamiliën, die onder inschrijving in de regeerings-registers, in één jaar uittrokken, en deze dan nog vermeerderd met de velen, die op eigen gelegenheid de reis ondernamen, maakten van deze landverhuizing eene soort van volkstrek.

Eene machtige sociale oorzaak had in dezen met het totstandkomen van den nieuwen grooten spoorweg samengewerkt. Tsaar Alexander II had in 1862 de lijfeigenschap der boeren opgeheven. De vrijgemaakte boeren hadden in de dorpsgemeenten gemeenschappelijk grondbezit gekregen, maar ook den schuldenlast op de gemeente der gelden, die de Staat voor hare vrijkooping had moeten uitgeven. Daartegen kwamen toen de boeren in verzet en sloegen zelfs tot opstand over. Maar gelukkig daagde er uitkomst, toen de nieuwe spoorweg een verbeterd verkeer inleidde en minister Sergius Witte met het denkbeeld voor den dag kwam, in Siberië nieuwe boerendorpen te stichten.

Een groot voorrecht werd het voor den boer, die naar

305

Sluiten