Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der andverhuizers naar Rusland zelf terugzond. Het lot derzulken is niet benijdbaar. Toen ze Rusland verlieten, verkochten ze al hun hebben en houden en hetgeen ze er voor ontvingen, ging op reis en in het vreemde land spoedig aenoeg door de vmgers. Bij terugkeer in 't vaderland stonden ze dan broodeloos en met leege handen. Menigeen bezweek in dezen nieuwouden strijd om het bestaan.

Toch waren-er gemiddeld ieder jaar 10 percent der kolonisten die de terugreis moesten aanvaarden. En ofschoon er in de laatste jaren verbetering in den toestand kwam, toch bleek het aantal der retourneerenden niet gering. In 1911 waren

iSl^ ^a^nn^ 68-60>° <30 °/o der kolonisten), in 9 2 nog 32.700 (d.i. 13% der kolonisten), terwijl voor 1913 een minimum van 23.000, dat is 7% van alle vertrokkenen, weer naar Rusland terug moest. Voor de provinciën Jenissejisk en Irkoetsk was het aantal teleurgestelden nog bovendien zoozeer verhoogd, doordien het zaaizaad door koude regens en strenge nachtvorsten vernietigd was. Maar het grootste leed is nu geleden en alle mogelijke maatregelen worden getroffen om verplichten terugkeer naar Rusland in de toekomst te voorkomen.

Hoeveel akkergrond er in westelijk Siberië voor de opneming van Europeesche Russen nog over is, valt moeilijk te zeggen De distacten die als steppenland zonder bijzondere exploitatie verdeeld konden worden, zijn reeds zoo goed als bezet. Wie de middelen bezit om zich tegen den prijs van 100 roebels m eene bestaande dorpsgemeente in te koopen, kan nog hier en daar een plaatsje vinden, maar lang kan ook dit niet meer duren Nemen de vestigingen van nieuwe landverhuizers nog toe, dan zal er naar middelen moeten omgezien worden om boschmoerasgtonden, voor droogmaking geschikt, in orde te brengen voor akkerland. Inderdaad is van regeeringswege daar ook reeds mede begonnen.

Ook verder naar 't Oosten, in het Transbaikalsche gebied, zijn nog verre vUkten die weliswaar door hun streng continentaal k imaat en hooge ligging voor den landbouw niet in de eerste plaats geschikt zijn, maar die althans eene loonende veeteelt

Sluiten