Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk maken. In de zuidwestelijk van het eigenlijke Siberië gelegen Kirgiezen-steppen gaat men zelfs zoover, dat aan de nomadiseerende bewoners de keuze wordt gelaten tot het kiezen van vaste woonplaatsen of tot het verlaten voorgoed van die gronden, welke nog voor akkerland geschikt zijn. De Kirgiezen kunnen dan met hunne kudden andere terreinen gaan opzoeken.

Intusschen komt, bij de steeds toenemende bevolking, in sommige gedeelten der landbouwdorpen toch ook de dag, dat men niet verder kan gaan. Gelukkig is er nog een middel om meer voordeel van den grond te trekken. Dat middel is de overgang van den roofbouw in den intensieven landbouw. Nog altijd bouwt men in Siberië op denzelfden akker vele jaren achtereen zonder bemesting, en als dan de grond door uitputting niet meer geven kan, dan kiest men een ander terrein „zwarte aarde" ... tot ook die akkers verlaten moeten worden. Eindelijk echter zal het zelfs aan deze verwende landbouwers wel duidelijk worden, dat ook de zwarte aarde ten slotte geen voedsel meer bevat, en het niet baat over tekort aan nieuwe akkers te klagen. Een ander stelsel van bewerking van den grond, bemesting van de akkers, die onder roofbouw hebben geleden, zal een beteren toestand doen geboren worden. Zoodra betere gelegenheid om de producten van den grond voor den uitvoerhandel naar goede markten te verzenden, gaat medehelpen om den boer groot geld voor graan en suikerwortels te doen bedingen, kan hij en zal hij een deel van zijne ontvangst aan meststof besteden en de braakakkers opnieuw vruchtbaar maken.

De veeteelt in de steppenlanden van Siberië is zeer gewichtig, in het boerengebied nog gewichtiger dan in de kozakkendorpen. Met name zijn de hoeveelheden boter, die, in zoo verre van alle moderne transportgelegenheden verwijderde streken, gekamd wordt, meer dan enorm. De Siberische boter komt nu reeds over Rusland naar WestEuropa. Een transport van vier weken en meer maakt het sterk gezouten product, vermengd als het wordt met inlandsche boter, nog geschikt voor de consumptie tot in het RijnschWestphaalsche nijverheidsgebied toe.

308

Sluiten