Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De snelle opleving van vele steden in Siberië is vooral gevolg geweest van den aanleg van den grooten spoorweg. Spoorwegbestuur, spoorweg-beambten en ambtenaren brachten nieuwe bevolkingen aan. Tomsk, het centraalpunt van het voor eene volksnederzetting meest geschikte terrein, is de stad voor spoorwegwerkplaatsen, voor eene gansche ambtenarenschaar. De beide stations ter plaatse liggen een heel eind van de oorspronkelijke stad, maar de open ruimten tusschenbeide worden eene nieuwe kolonie. Ook voor Omsk geldt hetzelfde. Hier zijn 20 k 25 duizend menschen als met den spoorweg voorgoed meegekomen. Krasnojarsk en Novo-Nicolajefsk zijn met Amerikaansche snelheid opgekomen. Maar Omsk en Tomsk zijn reeds zeer voorname plaatsen; de eerste stad in economisch opzicht als centrum van het verkeer.. Tomsk is het middelpunt van het geestelijke leven: het heeft een universiteit en een technische school.

In onze dagen, nu de Russische toestanden zoo geheel anders zijn geworden dan ten dage, toen men nog onder het absolutisme der Tsaren leefde, worden ook in de Siberische steden stemmen gehoord, die van een nieuwen koers willen getuigen. Twee richtingen treden voornamelijk aan den dag. De eene partij vraagt b.v. ook voor de landelijke districten bestuursrechten, zemstwo's, gemeentebestuurszaken en gemeentebelastingen regelende. Maar de meer bezadigden beweren, dat de kleine landbouwnederzettingen met hare nog in onkunde levende bevolkingen voor geen zelfbestuur geschikt zijn. Wat er uit dezen strijd der meeningeh eenmaal zal geboren worden, ligt nu nog in het duister, maar voor een home-rule, zooals reeds velen schijnen voor te staan, is het 'toch waarschijnlijk de tijd nog niet.

De Siberische kolonisten behooren ook niet te vergeten, dat zij in de laatste periode, die aan den oorlog voorafging, over de vroegere regeering zeker niet te klagen hadden. Terwijl vóór 1896 gemiddeld slechts een millioen roebel of nog minder voor Siberië werd uitgetrokken was dit cijfer van 1896—1905 niet minder dan 2.900.000 roebel, in 1906 reeds 5 millioen, in 1907 reeds 137» millioen en in

Sluiten